Vestiging opstalrecht nabij Sportlaan 3a te Vianen

De gemeente is voornemens een overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal aan te gaan met Stedin Netbeheer B.V. i.v.m. een bestaande huidige gasstation nabij de locatie plaatselijk bekend Sportlaan 3a te Vianen, kadastraal bekend gemeente, Vianen sectie B nummers 6301 en 6302 (gedeeltelijk); met een totale omvang van circa 14 m2.

Omdat de feitelijke situatie afwijkt van de juridische situatie wenst de gemeente hieraan medewerking te verlenen.

De beoogde locatie is door partijen als geschikt aangemerkt. Vaststaat dat de beoogde opstalhouder als energieleverancier de enige serieuze kandidaat is voor de gasvoorziening op deze locatie.

Door het vestigen van dit recht van opstal kan de gemeente het algemeen belang dienen. De gemeente zal na een wachttijd van minimaal twintig kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven van haar voornemen. Als u daar vragen of opmerkingen over heeft omdat u zich een serieuze kandidaat acht, kunt u contact opnemen met mw. S. Godtschalk via grondzaken@vijfheerenlanden.nl

 

Naar boven