Kennisgeving gecoördineerde terinzagelegging ontwerpbesluiten ‘windmolen landtong Rozenburg’

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat met ingang van maandag 19 juni 2023 gedurende een periode van zes weken (dus tot en met maandag 31 juli 2023) de volgende ontwerpbesluiten ter inzage liggen:

 • 1.

  ontwerpomgevingsvergunning OMV.22.10.00358

 • 2.

  ontwerpwatervergunning RWSZ2022-00015794

 • 3.

  ontwerpbesluit Wet natuurbescherming – Soortenbescherming 0104749

 • 4.

  ontwerpmaatwerkvoorschriften

Windmolen landtong Rozenburg

Met de genoemde besluiten wordt de realisatie van één windmolen nabij Noordzeeweg RZB 15 Rozenburg mogelijk gemaakt. De nieuwe windmolen is gepland op de oostelijke helft van de Landtong Rozenburg ter hoogte van de uitkijktoren ‘Paal 83’. De windmolen zal een tiphoogte hebben van tussen de 210 en 234 meter (ashoogte tussen de 130 en 150 meter) en een rotordiameter hebben tussen de 160 en 90 meter. Het opgesteld vermogen van de windmolen komt ergens tussen de 6 en 8 Megawatt te liggen.

Gemeentelijke coördinatieregeling

Op de realisatie van de windmolen is de gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing. Deze regeling maakt het mogelijk om op de aanvragen om de noodzakelijke vergunningen gecoördineerd (gelijktijdig) te besluiten. Dit betekent dat de terinzagelegging van alle ontwerpbesluiten ook gelijktijdig plaatsvindt. Tegen alle ontwerpbesluiten kunnen zienswijzen worden ingediend.

Terinzagelegging

Bovengenoemde stukken kunt u na het maken van een afspraak inzien tijdens hieronder genoemde openingstijden. Een afspraak is te maken via telefoon: 010 267 2514 of via e-mail bir@rotterdam.nl .

Concern informatiecentrum gemeente Rotterdam, Timmerhuis, Halvemaanpassage 1, 3011 AH Rotterdam. Openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 13.00 uur. Tevens zullen de stukken ter inzage liggen in het Gebiedskantoor Rozenburg Jan van Goyenstraat 1) en in het stadhuis van Maassluis (Koningshoek 93.050).

De ontwerpbesluiten met de bijbehorende stukken zijn beschikbaar via de website www.overheid.nl. De stukken kunnen geraadpleegd worden door te zoeken op het adres Noordzeeweg 15, 3181 ML bij ‘Berichten over uw buurt’.

Tijdens de periode van terinzagelegging zullen inloopavonden worden gehouden. De inloopavonden zullen doorgaan op maandag 3 juli van 19.00 tot 21.00 uur in het gebiedskantoor van Rozenburg en op donderdag 6 juli van 19.00 tot 21.00 uur in het stadhuis van de gemeente Maassluis.

Zienswijzen ontwerpomgevingsvergunning

Gedurende bovenvermelde termijn kan eenieder gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen tegen de ontwerpomgevingsvergunning kunnen worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam, ovv kenmerk OMV.22.10.00358. U kunt uw schriftelijke zienswijze in dit geval ook per email indienen (emailadres: bwt-juridischezaken@rotterdam.nl). Na telefonische afspraak (06 18 19 10 85) kunnen zienswijzen gedurende deze termijn ook mondeling naar voren gebracht worden.

Vergeet niet uw naam en adresgegevens te vermelden, en digitaal te ondertekenen.

Zienswijzen ontwerpwatervergunning

Belanghebbenden kunnen een schriftelijke zienswijze over de ontwerpwatervergunning richten aan Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, ter attentie van afdeling Vergunningverlening, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht of per email naar vergunningen.wnz@rws.nl.

Uw schriftelijke zienswijze dient voorzien te zijn van zaaknummer RWSZ2022-00015794, uw naam, adres, woonplaats, handtekening en e-mailadres.

Zienswijzen ontwerpbesluit Wet Natuurbescherming

Belanghebbenden kunnen een schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbesluit Wet Natuurbescherming richten aan de Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag of via email: vergunningen@odh.nl. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunnen belanghebbenden binnen de genoemde termijn een email sturen aan vergunningen@odh.nl.

Een zienswijze moet het zaaknummer 0104749 bevatten. Uw schriftelijke zienswijze dient ook voorzien te zijn van uw naam, adres, woonplaats, handtekening en e-mailadres.

Zienswijzen ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften

Belanghebbenden kunnen een schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam, per adres DCMR Milieudienst Rijnmond, ter attentie van bureau Ruimte en Leefomgeving, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunnen belanghebbenden binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Adviesloket bureau Ruimte en Leefomgeving van de DCMR (010-246 8300).

Uw schriftelijke zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam, adres, woonplaats, handtekening en e-mailadres.

Rotterdam, 19 juni 2023

Burgemeester en wethouders voornoemd,

namens dezen,

Mevr. H.M. van Bockxmeer

Algemeen directeur cluster Stadsontwikkeling

Naar boven