Vastgesteld bestemmingsplan Hoofddorp Stadscentrum 3

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken het volgende bekend:

 • 1.

  de gemeenteraad heeft op 8 juni 2023 het bestemmingsplan Hoofddorp Stadscentrum 3 gewijzigd vastgesteld. De gemeenteraad heeft ook besloten geen exploitatieplan vast te stellen.

Het plan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0394.BPGhfdstadscentr3-C001.

Er zijn vijf afzonderlijke zienswijzen ingediend. Onder andere vanwege de zienswijzen is het plan op enkele punten aangepast ten opzichte van het ontwerp.

 

Het bestemmingsplan gaat over de locatie Marktplein te Hoofddorp

Het plangebied omvat de locatie van de voormalige Vroom & Dreesmann (V&D), het voormalige gebouw ‘De Deining’ en de Marktpleinkerk gelegen aan het Marktplein te Hoofddorp. Met dit bestemmingsplan wordt de bouw van een woongebouw, gelegen aan het Marktplein op de locatie van de voormalige V&D en het voormalige gebouw ‘De Deining’ mogelijk gemaakt. Er komen 136 appartementen, een inpandige parkeergarage met onder andere 190 openbare parkeerplaatsen en op de begane grond horeca en detailhandel. Ook wordt een uitbreiding aan de achterzijde van de Marktpleinkerk, gelegen op de hoek van de Hoofdweg Oostzijde en Beursplein, naast het Tromgebouw, mogelijk gemaakt.

 

Het bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp

De veranderingen zijn (samengevat):

 • 1.

  het bouwvlak is aan de noordzijde (Kruiswegzijde) van het bouwvlak met circa vier meter verkleind;

 • 2.

  in de regels van het bestemmingsplan wordt de vestiging van supermarkten uitgesloten;

 • 3.

  de ‘laddertoets Stadscentrum Hoofddorp’ is als bijlage aan de plantoelichting toegevoegd;

 • 4.

  er is een nieuwe Aeriusberekening (vanwege stikstof) uitgevoerd.

   

U kunt de stukken inzien

 • 1.

  Op www.ruimtelijkeplannen.nl (link) . Hier vindt u het bestemmingsplan met bijbehorende stukken.

 • 2.

  Op afspraak in het gemeentekantoor Beukenhorst in Hoofddorp (Taurusavenue 100), op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur. Een afspraak maakt u via 0900–1852.

Het plan raakt geen provinciaal belang waarover vooroverleg nodig zou zijn. Om die reden wordt het besluit onmiddellijk bekend gemaakt en is de wachttermijn van art. 3.8 lid 4 Wro niet van toepassing.

 

De terinzageligging begint op 22 juni 2023 en duurt zes weken.

 

Een belanghebbende kan beroep instellen

Dat moet binnen de beroepstermijn van zes weken. Die loopt vanaf 23 juni tot en met 3 augustus 2023.

Dat kan als volgt:

 • 1.

  per brief naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 • 2.

  digitaal via het digitale loket (link)van de Raad van State. Dit is alleen voor burgers.

   

Voor het instellen van beroep moet griffierecht betaald worden. In het beroepschrift moeten de beroepsgronden staan. De Raad van State verklaart het beroep wordt niet-ontvankelijk als er binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld.

 

Iemand die beroep instelt kan om een voorlopige voorziening vragen

Het instellen van beroep voorkomt niet dat het bestemmingsplan in werking treedt. Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt, kunnen degenen die beroep hebben ingesteld, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daar moet griffierecht voor betaald worden.

 

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn

Dit is niet het geval als er binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Juridische achtergrond

De besluiten zijn genomen op grond van artikel 3.1 en 6.12 Wet ruimtelijke ordening.

Op dit bestemmingsplan is afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.

 

 

 

 

Naar boven