Besluit tot onttrekking aan de openbaarheid van het terrein aan de Nieuweweg/ Kruisweg/Prins Hendriklaan in Hoofddorp

De raad van de gemeente Haarlemmermeer; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 11 april 2023, nummer 7563509;

besluit:

 

1. op grond van artikel 9 van de Wegenwet, het Aprisco-terrein gelegen tussen de Kruisweg en de Prins Hendriklaan in Hoofddorp, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie L nummers 4681, 4618, 4617, 6048, 6047, 5933, 5932, 3724, 4580, 4949, 4950, 4583, 6011, 4584, 4268, aan de openbaarheid te onttrekken, zoals aangegeven in de bijlage 'Onttrekking aan de openbaarheid van het Aprisco-terrein'.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juni 2023.

 

De griffier, J. van der Rhee, B.Ha

De voorzitter, mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

 

Het besluit gaat over het parkeerterrein tussen de Kruisweg en de Prins Hendriklaan in Hoofddorp

Dit terrein (ter hoogte van het Raadhuisplein) staat ook wel bekend als het ‘Aprisco-terrein’. De onttrekking aan de openbaarheid is nodig om de bouw van een gebouw met appartementen op dit terrein mogelijk te maken.

 

U kunt de stukken inzien

Op afspraak zijn de stukken in te zien in het gemeentekantoor Beukenhorst in Hoofddorp (Taurusavenue 100), op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur. Een afspraak maakt u via 0900–1852.

https://haarlemmermeergemeente.nl/wegwerkzaamheden-en-wegafsluitingenDe inzageperiode begint op 22 juni 2023 en duurt zes weken.

 

De ter inzage ligging van het bestemmingsplan Hoofddorp Stadscentrum 2 en het besluit omgevingsvergunning voor de bouw van het appartementengebouw zijn tegelijk met deze bekendmaking apart bekendgemaakt.

 

Belanghebbenden kunnen beroep indienen op het besluit tot onttrekking aan de openbaarheid

Als u belanghebbende bent bij het besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschriftindienen bij Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het referentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van het besluit mee) en de reden(en) waarom u beroep instelt.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van bovengenoemde rechtbank. Voor het behandelen van een verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht.

 

Juridische achtergrond

Het besluit wordt genomen op grond van artikel 9 van de Wegenwet.

 

Naar boven