Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem hebben op 1 juni 2023 een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro gesloten met BPD Ontwikkeling B.V. en Van de Klok Bouw & Ontwikkeling B.V., hierna te noemen initiatiefnemer. Zij geeft hiervan kennis ex artikel 6.24 lid 3 Wro.

Locatie en plan

De anterieure overeenkomst heeft betrekking op de realisatie van circa 547 woningen op het perceel dat is gelegen aan de Velperweg 76 te Arnhem, kadastraal bekende gemeente Arnhem, sectie Q, nummer 9272, ter grootte van 49.880 m2. Het betreft het voormalige Akzo terrein aan de Velperweg te Arnhem.

In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over:

• dat de gemeente zich inspant om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken;

• dat de initiatiefnemer tot ontwikkeling en realisatie van het exploitatiegebied zal komen;

• dat de initiatiefnemer voor haar rekening en risico de openbare ruimte zal aanleggen en deze vervolgens zal overdragen aan de gemeente Arnhem;

• dat de initiatiefnemer een exploitatiebijdrage aan de gemeente Arnhem is verschuldigd;

• dat de initiatiefnemer verplicht is om eventuele planschade aan de gemeente Arnhem te vergoeden.

Naar boven