Vastgesteld bestemmingsplan Hoofddorp Stadscentrum 2, het bijbehorende besluit hogere waarden en omgevingsvergunning ter inzage

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken het volgende bekend:

De gemeenteraad heeft op 8 juni 2023 het bestemmingsplan Hoofddorp Stadscentrum 2 vastgesteld.

De gemeenteraad heeft ook besloten geen exploitatieplan vast te stellen.

Het plan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0394.BPGhfdstadc2-C001.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer heeft op 11 april 2023 het bij het bestemmingsplan horende hogere waardenbesluit vastgesteld.

Het college heeft op 14 juni 2023 de omgevingsvergunning (OLO-6800213) verleend.

 

De procedures van deze besluiten zijn tegelijkertijd doorlopen (gecoördineerde procedure).

Het bestemmingsplan gaat over de locatie die ligt tussen de Kruisweg en de Prins Hendriklaan nabij het Raadhuisplein

Het plangebied omvat het Apriscoterrein gelegen tussen de Kruisweg en de Prins Hendriklaan (ter hoogte van het Raadhuisplein) en een aanliggende strook grond aan de zijde van de Prins Hendriklaan, in Hoofddorp. Hier wordt de bouw voorzien van een gebouw met maximaal 280 appartementen, een inpandige parkeergarage en op de begane grond detailhandel en horeca (met aansluitend terras).

Het bestemmingsplan is ongewijzigd ten opzicht van het ontwerp

Het besluit hogere waarden is nodig vanwege het geluid

Voor een groot aantal appartementen is een hogere waarde voor geluid nodig. De geluidsbelasting door het verkeer op de Kruisweg is op die appartementen hoger dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De voorgenomen hogere waarden liggen tussen 49 dB en 60 dB.

De verleende omgevingsvergunning gaat over Kruisweg 624 t/m 628, Nieuweweg 50-52, Nieuweweg 60 t/m 520, Prins Hendriklaan 2 t/m 6 in Hoofddorp

Op 22 april 2022 (nummer OLO-6800213) is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend op locatie Kruisweg 624 t/m 628, Nieuweweg 50-52, Nieuweweg 60 t/m 520, Prins Hendriklaan 2 t/m 6 in Hoofddorp.

De aanvraag gaat over het bouwen van 280 appartementen, een inpandige parkeergarage en op de begane grond detailhandel en horeca (met aansluitend terras).

U kunt de stukken inzien

 • 1.

  Op www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0394.BPGhfdstadc2-C001 (link). Hier vindt u het bestemmingsplan met bijbehorende stukken. Het besluit hogere waarden is bijlage 15.

 • 2.

  Via www.loket.odnzkg.nl (link), via de knop ‘lijst actuele bekendmakingen’ onderaan de pagina. Hier vindt u de stukken van de omgevingsvergunning.

 • 3.

  Op afspraak in het gemeentekantoor Beukenhorst in Hoofddorp (Taurusavenue 100), op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur. Een afspraak maakt u via 0900–1852.

De inzageperiode begint op 22 juni 2023 en duurt zes weken.

 

Een belanghebbende kan tegelijkertijd beroep instellen tegen een of meer besluiten  Dat moet binnen de beroepstermijn van zes weken. Die loopt vanaf 23 juni 2023 tot en met 3 augustus 2023.

Beroep instellen kan als volgt:

 • 1.

  per brief naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag of

 • 2.

  digitaal via het digitale loket (link)van de Raad van State. Dit is alleen voor burgers.

Voor het instellen van beroep moet griffierecht betaald worden.

In het beroepschrift moeten de beroepsgronden staan. De Raad van State verklaart het beroep niet-ontvankelijk als er binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Na afloop van de inzagetermijn van zes weken kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld.

Iemand die beroep instelt kan om een voorlopige voorziening vragen

Het instellen van beroep voorkomt niet dat het bestemmingsplan in werking treedt. Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt, kunnen degenen die beroep hebben ingesteld, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daar moet griffierecht voor betaald worden.

Alle besluiten treden in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn

Dit is niet het geval als er binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Dan treden de besluiten niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Juridische achtergrond

De besluiten zijn genomen op grond van artikel 3.1 en 6.12 Wet ruimtelijke ordening, art. 76 en 110a Wet geluidhinder en artikel 2.1 en artikel 2.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De coördinatieprocedure is toegepast op basis van paragraaf 3.6.1 Wet ruimtelijke ordening.

Op dit bestemmingsplan is afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet van toepassing

 

 

 

Naar boven