Vaststelling ontwerpbestemmingsplan ‘De Bleek fase I’ en bijbehorend m.e.r.-beoordelingsbesluit’

Burgemeester en wethouders van Montfoort maken ingevolge de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het college het ontwerpbestemmingsplan ‘De Bleek fase I’ heeft vastgesteld op 12 juni 2023.

Inhoud

Het ontwerpbestemmingsplan maakt de realisatie van het project De Bleek fase I mogelijk. Het plan omvat, als onderdeel van fase I, de wijziging van een agrarisch gebied naar een woonlocatie voor maximaal 210 woningen met bijbehorende (infrastructurele, water- en groen)voorzieningen.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit

In het kader van de bestemmingsplanprocedure is een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. Vanwege de omvang van het initiatief kan in dit geval volstaan worden met een vormvrije m.e.r.-beoordeling. Op basis van de m.e.r.-aanmeldnotitie wordt geconcludeerd dat het opstellen van een milieueffectrapportage dan ook niet nodig is voor deze ontwikkeling. De motivering voor dit beoordelingsbesluit is opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan. Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt dit m.e.r.-beoordelingsbesluit beschouwd als een voorbereidingshandeling, waartegen geen bezwaar of beroep open staat, tenzij het de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. Voor zienswijzen op het planvoornemen wordt verwezen naar de procedure van het ontwerpbestemmingsplan.

Terinzagelegging

Van vrijdag 16 juni tot en met donderdag 10 augustus 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan, inclusief bijbehorende stukken, op werkdagen ter inzage bij de publieksbalie van het Huis van Montfoort (stadskantoor), Kasteelplein 5 te Montfoort. Ook is het ontwerpbestemmingsplan digitaal raadpleegbaar via de nationale website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.0335.BPDeBleekfase1-ON01).

Zienswijzen

Tijdens deze termijn kan iedereen een zienswijze indienen ten aanzien van dit plan en tegen het ontwerpbesluit hogere waarden. Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Montfoort, Postbus 41, 3417 ZG in Montfoort, onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘De Bleek fase I’’.

Het indienen van een zienswijze per mail is niet toegestaan.

Een schriftelijke zienswijze dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:

 • 1.

  uw volledige naam en adresgegevens;

 • 2.

  de datum waarop u de brief schrijft;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;

 • 4.

  de reden waarom u het hier niet mee eens bent;

 • 5.

  uw handtekening.

Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met de heer De Jong via RO@Montfoort.nl of via telefoonnummer 0348-476400.

Meer informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact met opnemen met de heer C. de Jong van de gemeente Montfoort via het algemene nummer (0348) 476400 of via RO@Montfoort.nl 

Naar boven