Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende de eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2023 (1e wijziging Legesverordening Edam-Volendam 2023)

De raad van de gemeente Edam-Volendam;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 april 2023;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de:

 

VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2023 (1E wijziging).

Artikel I

Artikel 4 van de “Legesverordening Edam-Volendam 2023” wordt als volgt gewijzigd:

A rtikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • d.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Register door ambtenaren in de uitoefening van hun functie.

 • e.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.25 (evenementenvergunningen) van de Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam.

 • f.

  het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning voor zover die aanvraag betrekking heeft op het plaatsen van zonnepanelen op panden.

Artikel II Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2023.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als "1e wijziging Legesverordening Edam-Volendam 2023".

 

Aldus besloten door de gemeenteraad van

Edam-Volendam in zijn openbare vergadering

d.d. 25 mei 2023,

de griffier,

mr. M. van Essen.

de voorzitter,

L.J. Sievers.

Naar boven