Subsidieregeling lokaal sportakkoord Oegstgeest 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest;

gelet op het bepaalde in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Oegstgeest 2015;

gelet op het Sportakkoord Oegstgeest 2019-2024 ‘Oegstgeest beweegt’;

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de volgende nadere regeling

 

SUBSIDIEREGELING LOKAAL SPORTAKKOORD OEGSTGEEST 2023

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  ASV: de Algemene Subsidieverordening Oegstgeest 2015;

 • 2.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • 3.

  Lokaal Sportakkoord: een set afspraken tussen de gemeente en diverse partijen uit het Oegstgeester sportlandschap over hoe zij met elkaar ambities op het gebied van sport en beweging binnen de gemeente Oegstgeest willen bereiken, vastgelegd in het Sportakkoord Oegstgeest 2019-2024 ‘Oegstgeest Beweegt’;

 • 4.

  Kerngroep Sportakkoord: een overlegorgaan waarin de gemeente en het Oegstgeester sportlandschap gelijkwaardig zijn vertegenwoordigd;

Artikel 2. Reikwijdte

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan op basis van deze regeling worden toegekend aan drie soorten activiteiten:

  • a.

   een activiteit (of een coherente serie van ten hoogste vijf activiteiten) gericht op sport en beweging die:

   • i.

    gericht is op sport en beweging; en

   • ii.

    een openbaar karakter heeft voor inwoners van Oegstgeest; en

   • iii.

    plaatsheeft in 2023; en

   • iv.

    plaatsvindt binnen de gemeente Oegstgeest.

  • b.

   Het aanschaffen van sport- en spelmaterialen materialen die:

   • i.

    aangeschaft zijn in 2023; en

   • ii.

    het inclusief sporten en bewegen in Oegstgeest bevorderen; en

   • iii

    relevant zijn voor de sport beoefend door vereniging of stichting; en

   • iv.

    breedtesportdeelname in Oegstgeest bevorderen, anders dan de standaard inventaris van de vereniging of stichting.

  • c.

   Het investeren in een Oegstgeester sportvereniging/sportstichting of haar accommodatie om deze toekomstbestendig te maken of te verduurzamen waarvan:

   • i.

    de financiële verplichting aan is of wordt gegaan in 2023; en

   • ii

    de uitvoering is/ wordt gestart in 2023.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan natuurlijke personen, verenigingen of stichtingen.

Artikel 5. Subsidievorm

Subsidiëring op basis van deze regeling geschiedt eenmalig per initiatief.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Het beschikbare bedrag voor deze subsidieregeling is € 20.000.

 • 2.

  De subsidie voor een sportactiviteit als genoemd in artikel 3.1a bedraagt maximaal € 1500,- per initiatief.

 • 3.

  De subsidie voor aankopen van sport- en spelmaterialen bedraagt maximaal € 1000,-.

 • 4.

  De subsidie voor investeringen bedraagt 50% van de investering met een maximum van € 3000,-.

Artikel 7. Aanvraagtermijn

 • 1.

  Subsidieaanvragen voor activiteiten, aanschaf van sport- en spelmaterialen en investeringen in de zin van artikel 3 van de regeling dienen uiterlijk 1 november 2023 te zijn ontvangen.

Artikel 8. Wijze van verdeling

 • 1.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen.

 • 2.

  De Kerngroep Sportakkoord beoordeelt de complete aanvragen en adviseert het college over de subsidieverstrekking.

Artikel 9. Weigeringsgronden

De subsidie kan in ieder geval -naast het bepaalde in artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening- geheel of gedeeltelijk worden geweigerd, indien:

 • a.

  de subsidieaanvraag grotendeels de reguliere persoon- of organisatiekosten van de aanvrager betreft;

 • b.

  subsidie wordt gevraagd voor aanschaf van consumpties, attenties en geschenken;

 • c.

  voor de subsidiabele kosten subsidie kan worden of werd verstrekt op grond van een andere rijks-, provinciale-, of gemeentelijke subsidieregeling;

 • d.

  de kosten van de activiteiten niet in redelijke verhouding staan tot het aantal te bereiken personen;

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling lokaal sportakkoord Oegstgeest 2023.

 • 2.

  De subsidieregeling treedt in werking de dag na de dag van bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad.

 • 3.

  Deze subsidieregeling eindigt op 31 december 2023.

Aldus besloten in de vergadering van 6 juni 2023.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest,

J. Versluis

secretaris

E. Jaensch

burgemeester

Naar boven