Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning Oude Schoolstraat 33B, 6367HC Voerendaal

Burgemeester en wethouders maken bekend een ontwerpbesluit te hebben genomen op de aanvraag om omgevingsvergunning:

Oude Schoolstraat 33B, 6367HC Voerendaal: de realisatie van een peuteropvang in het multifunctioneel centrum 'De Auw Sjoeël' (zaaknummer 2022-059658).

Het ontwerpbesluit betreft de volgende activiteiten:

- Brandveilig gebruik

Inzage

Het ontwerpbesluit ligt met ingang van de dag na bekendmaking gedurende 6 weken tijdens de openingstijden ter inzage bij het Klantcontactcentrum van de gemeente Voerendaal, Raadhuisplein 1.

Zienswijze

U kunt tijdens de 6 weken dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbesluit indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 23000, 6367 ZG Voerendaal. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Omgevingsontwikkeling van de gemeente Voerendaal via telefoonnr. 045-5753399.

Naar boven