Gecoördineerde ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan “Nieuwstraat 100, Eersel” en de ontheffing hogere grenswaarde

 

Burgemeester en wethouders van Eersel maken op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan bestemmingsplan Nieuwstraat 100, Eersel met ingang van 24 januari 2023 tot 7 maart 2023 ter inzage ligt. Het ontwerp met bijbehorende stukken is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0770.BPEnieuwstr1002051-ONTW.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het perceel Nieuwstraat 100. De bestaande woning wordt gesloopt en er wordt een nieuw woonzorggebouw opgericht met 2 appartementen en 1 dienstappartement.

 

Coördinatieregeling

Artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening ruimtelijke plannen gemeente Eersel 2017 maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk kunnen worden doorlopen. De voorbereiding en de bekendmaking van verschillende besluiten worden dan tegelijk behandeld. Omdat voor de realisatie van het plan meerdere besluiten nodig zijn, worden om die reden het bestemmingsplan en de ontheffing hogere grenswaarde gecoördineerd behandeld. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders is het bevoegde gezag voor de ontheffing hogere grenswaarde.

Wilt u een zienswijze hierover kenbaar maken?

Binnen genoemde termijn kan eenieder schriftelijk (niet per e-mail) een zienswijze over het ontwerp kenbaar maken bij de gemeenteraad, postbus 12, 5520 AA Eersel. U kunt ook mondeling uw zienswijze kenbaar maken; u moet dan -ook binnen de genoemde termijn- contact opnemen met C. van der Krieken, afdeling Ontwikkeling, team Ruimte, te bereiken via (0497) 531 300.

Uw zienswijze met betrekking tot het verlenen van een hogere grenswaarde kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel, postbus 12, 5520 AA Eersel.

Heeft u vragen of wilt u stukken schriftelijk inzien? Stuur dan een e-mail met daarin duidelijk uw vraag naar ruimte@eersel.nl. De gemeente neemt dan contact met u op, maakt zo nodig een afspraak of zorgt dat stukken voor u beschikbaar komen.

Naar boven