Besluit aanwijzing / intrekking aanwijzing toezichthouders Wet algemene bepalingen omgevingsrecht e.a., Algemene plaatselijke verordening, Wet basisregistratie personen, Wet basisregistratie adressen en gebouwen en toepassing bestuursdwang.

Burgemeester en wethouders van Voerendaal en de burgemeester van Voerendaal maken bekend dat zij op 23 mei 2023:

 

- personen hebben aangewezen als toezichthouder, als bedoeld in en belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht e.a., Algemene plaatselijke verordening, Wet basisregistratie personen, Wet basisregistratie adressen en gebouwen en toezichthouder, als bedoeld in artikel 5:27, lid 1 Algemene wet bestuursrecht (toepassing bestuursdwang);

 

- het besluit van 7 februari 2017 tot aanwijzing van diverse personen als toezichthouder Algemene plaatselijke verordening en/of Wet algemene bepalingen omgevingsrecht e.a. hebben ingetrokken;

 

- het besluit van 21 juni 2017 tot aanwijzing van diverse personen in het kader van de toepassing van bestuursdwang ex artikel 5:27, lid 1 Algemene wet bestuursrecht hebben ingetrokken;

 

- het besluit van 17 juli 2018 tot aanwijzing van een persoon als toezichthouder Algemene plaatselijke verordening hebben ingetrokken;

 

- het besluit van 26 januari 2021 tot aanwijzing van een persoon als toezichthouder Wet algemene bepalingen omgevingsrecht e.a., Algemene plaatselijke verordening, Wet basisregistratie personen, Wet basisregistratie adressen en gebouwen en in het kader van de toepassing van bestuursdwang ex artikel 5:27, lid 1 Algemene wet bestuursrecht hebben ingetrokken.

 

Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

\ Bezwaar

Als u belanghebbende bent kunt u binnen 6 weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester, Postbus 23000, 6367 ZG Voerendaal. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten:

• naam en het adres van de indiener

• de dagtekening

• een omschrijving van het besluit

• de gronden van het bezwaar.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend en u vindt dat er dringende redenen zijn om alvast een voorlopig oordeel van de rechter (een voorlopige voorziening) te vragen over het besluit, dan kunt u dit kenbaar maken via een schriftelijk en gemotiveerd verzoek om voorlopige voorziening. Dit verzoek kunt u sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden.

Naar boven