Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2023

 

Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 10 van de Legesverordening 2023;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2023

Artikel I Wijziging tarieventabel

Het bepaalde in hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening, paragraaf 1.3 Rijwijzen, artikel 1.12, van de bij de Legesverordening 2023 behorende tarieventabel wordt vervangen door:

Artikel 1.12

Rijbewijzen

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

 

€ 48,15

2.

Voor het verstrekken van een formulier voor het aanvragen van een verklaring van geschiktheid als bedoeld in artikel 98 van het Reglement Rijbewijzen (gezondheidsverklaring) is van toepassing het ten tijde van de aanvraag geldende tarief zoals dat door het CBR is vastgesteld onder goedkeuring van de minister van Infrastructuur en Milieu

 

Artikel II Overgangsrecht

Indien de datum van inwerkingtreding van dit besluit ligt na de in artikel III, tweede lid, opgenomen datum van ingang van dit besluit, blijft het tarief als genoemd inhoofdstuk 1 Algemene dienstverlening, paragraaf 1.3 Rijwijzen, artikel 1.12, van de bij de Legesverordening 2023 behorende tarieventabel van toepassing zoals dit is vastgesteld bij raadsbesluit van 20 december 2022, voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel III Inwerkingtreding

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van dit besluit is 1 juli 2023.

Sint-Michielsgestel, 6 juni 2023,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel,

D.C. van Eeten

secretaris

H.J. Looijen

burgemeester

Naar boven