Nadere regel subsidie slim en duurzaam Goederenvervoer gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 • gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

 • gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

 • en gelet op het Mobiliteitsplan 2040.

Overwegende dat:

 • Het gewenst is een nadere regel te continueren waarin wordt vastgesteld onder welke voorwaarden bedrijven een financiële bijdrage voor de inzet van slim en duurzaam goederenvervoer kunnen verkrijgen, met als doel het goederenvervoer en de bevoorrading van de in de gemeente Utrecht gevestigde bedrijven in de pilotgebieden duurzamer en slimmer uit te voeren;

 • De keuze voor het pilotgebied aansluit bij het coalitieakkoord waarin wordt asangegeven dat de gemeente regie wil pakken op bevoorrading in de binnenstad en de urgentie voor slim en duurzaam goederenvervoer met de invoering van de zero-emissiezone (ZE-zone zone) richting 1 januari 2025;

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel subsidie slim en duurzaam Goederenvervoer.

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • a.

  Duurzaam goederenvervoer: goederenvervoer dat een bijdrage levert aan emissiereductie, de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en verbetering van de leefbaarheid van de stad.

 • b.

  Emissiereductie: het verminderen van de uitstoot CO2 (koolstofdioxide), NOx (stikstofoxide) en/of fijnstof tijdens het vervoer van goederen. Dit wordt getoetst aan de hand van een nulmeting voorafgaand van de uitvoeringsperiode, een besparing/potentieel-meting en een eindmeting na afloop van de uitvoeringsperiode.

 • c.

  Kilometerreductie: het terugbrengen van het aantal kilometers per vervoersmiddel per rit. Dit wordt getoetst aan de hand van een nulmeting voorafgaand van de uitvoeringsperiode, een besparing/potentieel-meting en een eindmeting na afloop van de uitvoeringsperiode.

 • d.

  Leverancier: een bedrijf dat goederen en diensten levert.

 • e.

  Logistiek dienstverlener: een bedrijf die alle of een deel van de logistiek van de toeleveringsketen voor de klant verzorgd.

 • f.

  Pilotgebied: bedrijven die gevestigd zijn in de huidige milieuzone (toekomstige ZE-zone vanaf 01-01-2025) en het westelijk deel van de Biltstraat (tot en met de kruising Bekkerstraat).

 • g.

  Proces: het geheel van activiteiten waarmee goederen van, naar en in de gemeente Utrecht aangewezen pilotgebieden vervoerd worden. Ook middelen ten behoeve van transport worden tot het proces gerekend zoals een planningstool of navigatietool.

 • h.

  Ritreductie: het terugbrengen van het aantal ritten (verplaatsingen) per vervoersmiddel. Dit wordt getoetst aan de hand van een nulmeting voorafgaand van de uitvoeringsperiode, een besparing/potentieel-meting en een eindmeting na afloop van de uitvoeringsperiode.

 • i.

  Slim goederenvervoer: het zo doeltreffend mogelijk inzetten van vervoersmiddelen waarmee goederen van, naar en in de gemeente Utrecht aangewezen pilotgebied vervoerd worden om kilometerreductie en ritreductie te realiseren.

Artikel 2 Doel

Deze nadere regel heeft als doel om bedrijven te stimuleren te investeren in het meer slim en duurzaam vervoeren van goederen van, naar en in de gemeente Utrecht aangewezen pilotgebieden. In de pilotgebieden onderzoeken we of deze nadere regel bijdraagt aan een slimmere stadsdistributie op straatniveau.

De investering dient te leiden tot een emissiereductie per vervoerd product door:

 • a.

  Het terugbrengen van het aantal ritten (verplaatsingen) per vervoersmiddel (ritreductie) en/of;

 • b.

  Het terugbrengen van het aantal kilometers per vervoersmiddel (kilometerreductie) en;

 • c.

  De inzet van duurzaam goederenvervoer.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

 • 1.

  De subsidie kan worden aangevraagd door:

  • a.

   Rechtspersonen en natuurlijke personen met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De aanvrager moet aantoonbaar op bedrijfsmatige grondslag voor de bevoorrading, het transport van goederen van, naar en in de gemeente Utrecht gevestigde bedrijven in het pilotgebied in eigen beheer uitvoeren of uitbesteden.

  • b.

   Bedrijven die gevestigd zijn in het pilotgebied:

   • i.

    Milieuzone in Utrecht (toekomstige ZE-zone vanaf 01-01-2025)

   • ii.

    Het westelijk deel van de Biltstraat (tot en met de kruising Bekkerstraat).

 • 2.

  De subsidie kan niet worden aangevraagd door:

  • a.

   Leveranciers en logistieke dienstverleners die deze bevoorrading verzorgen en bedrijven die gebruik maken van bevoorrading via pakketautomaten of pakketophaalpunten.

  • b.

   Rechtspersonen en natuurlijke personen met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel die buiten de pilotgebieden gevestigd zijn.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   Activiteiten, die leiden tot een slim en duurzame verbetering van het logistieke proces van goederenvervoer, waardoor het aantal verplaatsingen per vervoersmiddel (ritreductie) en/of de af te leggen kilometers per vervoersmiddel (kilometerreductie) afneemt in combinatie met de inzet van duurzame vervoersmiddelen. Er dient een minimale besparing te worden bereikt van tenminste 10% in het aantal ritten en/of ritkilometers, in vergelijking met de situatie vóór de aanvraag.

 • 2.

  De volgende activiteiten komen niet voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   Activiteiten die zich slechts beperken tot rapporten zoals onderzoeken, haalbaarheidsstudies en verkenningen.

  • b.

   Het uitsluitend inzetten van een duurzaam vervoersmiddel zonder een aantoonbare afname van het aantal ritten (ritreductie) of de af te leggen kilometers per vervoersmiddel (kilometerreductie).

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende eisen:

 • 1.

  De aanvraag van de subsidie wordt als volgt ingediend:

 • De subsidieaanvragers dienen hun aanvraag in met e-herkenning via www.utrecht.nl/subsidie. Voor het aanvragen van subsidie moet het aanvraagformulier worden gebruikt dat door of namens het college is vastgesteld.

 • 2.

  De subsidieaanvraag moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Uit de aanvraag moet blijken dat wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in artikel 6, derde lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Utrecht.

 • De aanvraag gaat in ieder geval vergezeld van de documenten die genoemd worden in de Algemene subsidieverordening gemeente Utrecht, artikel 6, vierde lid:

  • a.

   Een overzicht van de activiteiten met daarbij een omschrijving waarvoor subsidie wordt gevraagd en van de doelen van die activiteiten.

  • b.

   Een financiële onderbouwing van de aanvraag die aansluit op het overzicht van de activiteiten. In deze onderbouwing staat per activiteit opgenomen welke personele en materiele middelen nodig zijn voor de activiteiten. Het gevraagde subsidiebedrag is helder onderbouwd met daarbij - indien van toepassing - een sluitende begroting met daarin alle (overige) inkomsten.

  • c.

   De subsidieaanvrager dient naast het aanvraagformulier ook het formulier maatregelen overstap op slim en duurzaam goederenvervoer als bijlage bij het aanvraagformulier aan te leveren.

 • 3.

  De aanvragen worden alleen in behandeling genomen als:

  • a.

   Er niet eerder een subsidie of een bijdrage voor dezelfde investering is verleend door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht of een ander overheidsorgaan.

  • b.

   De investering voor de realisatie van de activiteiten nog niet is gepleegd.

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

Alle aanvragen moeten vóór 2 oktober 2024 worden ingediend met e-herkenning via www.utrecht.nl/subsidie bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht.

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 5.000,00 subsidie per aanvraag. Als aanvragers een gezamenlijke subsidieaanvraag doen is het maximale bedrag € 5.000,- per deelnemer.

 • 2.

  De financiering wordt voor 50% betaald bij verlening van de subsidieaanvraag, en voor 50% (na voltooiing van de subsidiabele activiteiten) bij de vaststelling van de subsidie.

 • 3.

  Het is niet mogelijk om als aanvrager meerdere subsidieaanvragen in te dienen of aan deel te nemen.

 • 4.

  Het subsidiebedrag dient in verhouding te staan tot het beoogde resultaat en wordt getoetst aan de hand van een nulmeting voorafgaand van de uitvoeringsperiode, een besparing/potentieel-meting en een eindmeting na afloop van de uitvoeringsperiode.

Artikel 9 Besluitvorming

Bij de besluitvorming geldt de volgende procedure:

 • a.

  De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag.

 • b.

  Binnen (13 weken) besluiten burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht over de aanvraag.

 • c.

  Het subsidiebedrag wordt verleend aan aanvragen die naar het oordeel van het college een voldoende scoren op elk onderdeel van onderstaande criteria:

 • Slim

 • De mate waarin daadwerkelijk een besparing wordt verwacht in het aantal ritten (ritreductie) en/of ritkilometers van de huidige voer- en vaartuigen van, naar en in de gemeente Utrecht aangewezen pilotgebieden. Onderbouwd met een 0-meting van de huidige situatie en een besparing/potentieel-meting voorafgaand aan de uitvoeringsperiode.

 • Er dient een minimale besparing te worden bereikt van tenminste 10%, in vergelijking met de situatie voor de aanvraag.

 • Duurzaam

 • De mate waarin daadwerkelijk een logistiek proces wordt aangepast en verduurzaamd door de inzet van duurzame voer- en vaartuigen. Onderbouwd met een 0-meting van de huidige situatie en een besparing/potentieel-meting voorafgaand aan de uitvoeringsperiode.

Artikel 10 Verantwoording van de subsidie

Na voltooiing van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, dient de subsidieontvanger van de subsidie binnen 2 maanden de volgende documenten aan te leveren:

 • a.

  Een overzicht van de investeringen waarvoor de subsidie is gebruikt.

 • b.

  Een beschrijving van de verbeterde activiteiten gedurende het project.

 • c.

  Een eindmeting met de resultaten van het project, met de focus op ritreductie, kilometerreductie en emissiereductie.

 • d.

  De rekeningen en betalingsbewijzen met betrekking tot de werkzaamheden.

Artikel 11 Verplichtingen aan subsidieverlening

De subsidieaanvraag dient te voldoen aan de volgende verplichting:

De activiteiten moet binnen 2 maanden na subsidieverlening aanvangen en binnen 6 maanden na start zijn voltooid.

Artikel 12 Evaluatie

Het beleid waarvoor de subsidie (omschrijving) wordt ingezet, wordt periodiek geëvalueerd. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van de subsidieregeling en deze nadere regel.

Artikel 13 Intrekking

De Nadere regel subsidie efficiënt en duurzaam Goederenvervoer gemeente Utrecht wordt ingetrokken de eerste dag na bekendmaking van deze nieuwe nader regel. De nadere regel subsidie efficiënt en duurzaam Goederenvervoer gemeente Utrecht blijft wel van toepassing op subsidiebesluiten die onder de werking van deze regeling zijn genomen en aanvragen die voor intrekking van deze regeling zijn ingediend.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en is geldig tot en met 1 januari 2025.

De nadere regel slim en duurzaam goederenvervoer blijft ook na 1 januari 2025 van toepassing op subsidiebesluiten die onder de werking van deze regeling zijn genomen en aanvragen die voor intrekking van deze regeling zijn ingediend.

Artikel 15 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als Nadere regel subsidie slim en duurzaam Goederenvervoer gemeente Utrecht.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 6 uni 2023

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen

Naar boven