Gemeente Voorst - Mededeling voornemen verkoop gemeentegronden één gegadigde

 

De gemeente Voorst verkoopt percelen gemeentegrond aan de Ardeweg in Wilp-Achterhoek, met de kadastrale aanduiding gemeente Voorst, sectie R, nummers 131 (gedeeltelijk), 558 (gedeeltelijk) en 75 (gedeeltelijk) en een oppervlakte van ongeveer 49.276 m² (naast de in de situatietekening aangegeven gronden, verkoopt de gemeente ook nog ongeveer 1.100 m² aan gronden met de kadastrale aanduiding gemeente Voorst, sectie R, nummer 516), aan ATTERO B.V. (hierna: 'Attero'). Hieronder de sitatietekening van de te verkopen gronden opgenomen.

Eén serieuze gegadigde

De gemeente is van oordeel dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria Attero redelijkerwijs als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze koopovereenkomst. Hiertoe is het volgende van belang.

De gemeente hanteert ten eerste als criterium dat de verkoop ten dienste moet staan aan de gebiedsopgave voor Wilp-Achterhoek. Deze gebiedsopgave loopt al vele jaren en moet de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. In dit kader heeft de gemeente met verschillende stakeholders in het gebied, waaronder Attero, het Hoofdlijnenakkoord "Gebiedsontwikkeling A1 Zone Wilp-Achterhoek" van 11 oktober 2022 gesloten. De kernpunten van dit akkoord zijn afspraken over de aankoop door de gemeente van de gronden van Bosgoed Exploitatie Maatschappij B.V. ten behoeve van woningbouw, de vermindering van geluidsbelasting van de A1 en het verdwijnen van het viaduct Ardeweg. De Ardeweg is reeds aan de openbaarheid onttrokken. Eén en ander is nader beschreven in de openbare raadsmededeling van 4 oktober 2022, te vinden via deze link. Het weghalen van het viaduct en de verkoop van de gronden van de Ardeweg maakt uitbreiding van het terrein van Attero mogelijk, waarmee financiële middelen vrijkomen voor de gemeente om de overige maatregelen binnen de gebiedsopgave te financieren.

De gemeente hanteert tevens als criterium dat de gronden doelmatig worden gebruikt. De gronden zijn gesitueerd ten noorden en ten zuiden van het nu nog aanwezige viaduct over de A1. Aan de zuidzijde van de A1 grenst de Ardeweg aan beide zijden voor het grootste deel aan gronden die in eigendom zijn van Attero. Vanuit het oogpunt van een doelmatig grondgebruik ligt de verkoop aan Attero het meest voor de hand. Door deze verkoop worden de gronden van Attero aan beide zijden van de Ardeweg met elkaar verbonden en wordt een integraal gebruik van de desbetreffende gronden mogelijk. Attero gaat de te verkopen gronden aan de zuidkant onder meer gebruiken als entree tot haar bedrijventerrein (bestemming bedrijventerrein). De gronden aan de noordzijde van de A1 krijgen in het nieuwe bestemmingsplan de bestemming bos. Attero is hiervoor verantwoordelijk en voert daartoe voor eigen rekening de benodigde werkzaamheden uit.

De gemeente is op grond van de bovenstaande criteria, afzonderlijk en samen, van oordeel dat Attero redelijkerwijs als enige serieuze gegadigde moet worden aangemerkt.

Termijn om tegen de verkoop op te komen

Wanneer u het met deze verkoop niet eens bent, dan moet u dit uiterlijk binnen twintig kalenderdagen na de datum van deze publicatie kenbaar maken door een kort geding procedure bij de rechtbank Gelderland aanhangig te maken. Wanneer u dit niet binnen deze termijn doet, dan vervalt uw recht om tegen het sluiten-, de (gesloten)- en/of uitvoeren van deze verkoopovereenkomst in rechte op te komen en/of daarop een vordering tot schadevergoeding of enige andere aanspraak te baseren. U heeft uw rechten daarop dan verwerkt. De gemeente Voorst en Attero worden onredelijk benadeeld als pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen de overeenkomst wordt opgekomen.

Situatietekening

Informatie

Wanneer u over deze publicatie vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Saša Mastilović (s.mastilovic@voorst.nl). Wanneer u een kort geding aanspant, dan vragen wij u om, voorafgaand hieraan, ons dit mee te delen. Bij voorkeur door het per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding op het genoemde e-mailadres.

Twello, 6 juni 2023

Paula Jorritsma-Verkade, burgemeester

Lisette Wolbers-Cents, secretaris

Naar boven