Bekendmaking ontwerp-uitwerkingsplan 4e tranche bedrijventerrein Lindelaufer Gewande - Op gen Hek

Burgemeester en wethouders van Voerendaal maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van vrijdag 9 juni 2023 tot en met vrijdag 21 juli 2023 het ontwerp-uitwerkingsplan '4e tranche bedrijventerrein Lindelaufer Gewande - Op gen Hek' voor een ieder ter inzage ligt.

 

Middels het uitwerkingsplan wordt invulling gegeven aan de uitwerkingsplicht van het college van burgemeester en wethouders van de uit te werken bestemming 'Bedrijventerrein' binnen het bestemmingsplan 'Voerendaal-Kunrade'. De exacte locatie van dit uitwerkingsplan betreft de percelen, kadastraal bekend als Voerendaal, sectie G, perceelnummers 477 rn 478.

 

\Ter inzage en zienswijzen

Het ontwerp-uitwerkingsplan kan worden ingezien bij het Klantencontactencentrum van de gemeente aan het Raadhuisplein 1 te Voerendaal en is tevens elektronisch te raadplegen via de website www.ruimtelijke plannen. Het plan heeft het identificatienummer: NL.IMRO.0986.UPLGOpgenHek04-ON01.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk (voorkeur) of mondeling een zienswijze op dit ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZG Voerendaal. Indien u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, kunt u contact opnemen met de gemeente, via het algemene telefoonnummer 045 - 575 33 99.

 

Naar boven