Bekendmaking aanwijzing ex artikel 7 Wet voorkeursrecht gemeenten

0098184426

Burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf maken ingevolge artikel 7, eerste lid van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de raad op 5 juni 2023 op grond van het bepaalde in artikel 5 Wvg besloten heeft, gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn.

 

Ligging en toegedachte bestemming

Deze aanwijzing heeft betrekking op enkele gronden aan de Van Harenstraat, de Pastoriestraat en de Van Baerdtstraat in Wolvega. De bij de aanwijzing betrokken percelen waar de aanwijzing betrekking op heeft, liggen in het gebied waarvoor de Centrumvisie Wolvega is vastgesteld, welke is uitgewerkt in het door de raad op 8 mei 2023 vastgestelde plan ‘Revitalisering groene hart van Wolvega’. Dit gebied omvat een gebied rondom Huize Lindenoord, de Hervormde Kerk (Op de Hoogte) en het tussenliggende Pastorieplein. Het gebied zal worden getransformeerd tot een gebied met (onder andere) de functies wonen, detailhandel, horeca, parkeren en openbaar groen. De beoogde bestemming wijkt op grond van de Centrumvisie Wolvega en het plan ‘Revitalisering groene hart van Wolvega’ af van het huidige feitelijke gebruik van de gronden.

Percelen

Nummer

Kadastrale aanduiding

Grootte perceel

1

Gemeente Wolvega

Sectie D

Perceelnummer 582

486 m²

2

Gemeente Wolvega

Sectie D

Perceelnummer 2337

329 m²

3

Gemeente Wolvega

Sectie D

Perceelnummer 7620

1.105 m²

4

Gemeente Wolvega

Sectie D

Perceelnummer 7636

257 m²

5

Gemeente Wolvega

Sectie D

Perceelnummer 7637

167 m²

6

Gemeente Wolvega

Sectie D

Perceelnummer 8216 deels

604 m²

7

Gemeente Wolvega

Sectie D

Perceelnummer 9879

385 m²

8

Gemeente Wolvega

Sectie D

Perceelnummer 10798

285 m²

Gevolgen

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en/of beperkt gerechtigden van de aangewezen percelen of perceelsgedeelten, wanneer zij die wensen te verkopen respectievelijk beperkte rechten erop wensen te vestigen, deze eerst aan de gemeente Weststellingwerf moeten aanbieden conform artikel 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg. De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen hierover één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekend schrijven bericht over de inhoud van het raadsbesluit en de gevolgen daarvan.

Voor het betreffende gebied zal geen nieuwe structuurvisie worden vastgesteld.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking één dag na bekendmaking in het Gemeenteblad, te weten op 7 juni 2023.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van zes weken na dagtekening van deze bekendmaking schriftelijk bezwaar maken tegen de aanwijzing.

In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van bezwaar (motivering).

Het bezwaar kan met gebruikmaking van DigiD digitaal worden ingediend via www.weststellingwerf.nl/bezwaarmaken of door verzending per post naar:

De gemeenteraad van Weststellingwerf

Postbus 60

8470 AB Wolvega

Naar boven