Aanwijzing voorkeursrecht ontwikkelingsgebied Horstmanpark

Bekendmaking van bestendiging gemeentelijk voorkeursrecht op percelen gelegen in het Ontwikkelingsgebied Horstmanpark gelegen in de kadastrale gemeente Lonneker, in gemeente Enschede op basis van artikel 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg).

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de raad van de gemeente Enschede op 5 juni 2023 (op basis van artikel 5 van de Wvg) heeft besloten om diverse percelen gelegen in het ontwikkelingsgebied Horstmanpark (gelegen in de kadastrale gemeente Lonneker) definitief aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn.

 

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking één dag na publicatie in het gemeenteblad; te weten op 7 juni 2023 en geldt voor 3 jaar. lndien de gemeenteraad binnen de termijn van 3 jaren een bestemmingsplan/omgevingsplan vaststelt, wordt de aanwijzing van rechtswege verlengd met 10 jaren.

 

De dag na publicatie in het gemeenteblad wordt het besluit van de gemeenteraad in het gemeentelijke beperkingenregister geregistreerd ingevolge de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb).

 

De percelen zijn eerder betrokken geweest bij een voorlopige aanwijzing. Op 14 maart 2023 zijn de percelen door het college van Burgemeester en wethouders van gemeente Enschede voorlopig aangewezen ingevolge de Wvg.

Ligging, huidig gebruik en toegedachte bestemming

Het Ontwikkelingsgebied Horstmanpark is gelegen aan de noordwestzijde van Enschede. Het gebied wordt globaal begrensd door de spaar-/waterbekkens van Vitens, de Weerseloseweg, de Horstlindelaan en de Pompstationweg. Aan de percelen wordt de niet-agrarische bestemming “Wonen met de daarbij behorende voorzieningen” toegedacht, welke bestemming afwijkt van het huidige overwegend agrarische gebruik.

 

De in het voornoemde ontwikkelingsgebied gelegen percelen zijn nog niet opgenomen in een bestemmingsplan/omgevingsplan, inpassingsplan of structuurvisie/omgevingsvisie.

Ter inzage legging

Het besluit van de gemeenteraad d.d. 5 juni 2023 ligt samen met het raadsvoorstel en het bijbehorende kadastrale overzicht (bestaande uit kaart(en) en lijst van de onroerende zaken waarop de aanwijzing betrekking heeft vermeldende de kadastrale aanduiding, de grootte en de namen van de eigenaren en van de rechthebbenden op de beperkte rechten volgens de kadastrale registratie d.d. 8 mei 2023) met ingang van 7 juni 2023 gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage.

 

Wilt u de stukken inzien, neem dan contact met ons op. Dit kan digitaal via vergunning@enschede.nl of telefonisch via nummer 053 4817100. U kunt de stukken dan digitaal toegestuurd krijgen, of op afspraak inzien bij de balie van het Stadskantoor.

Gevolgen

Het besluit van de gemeenteraad heeft onder andere tot gevolg dat de aanbiedingsplicht als bedoeld in artikel 10 van de Wvg van toepassing blijft. De aanbiedingsplicht houdt in dat eigenaren van de aangewezen percelen en rechthebbenden op de beperkte rechten, wanneer zij hun (recht op het) eigendom willen verkopen, dit eerst aan de gemeente Enschede te koop moeten aanbieden alvorens verkoop aan een ander mogelijk is.

De eigenaren en rechthebbenden op de beperkte rechten ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken ingaande op 7 juni 2023 (de dag na publicatie in het gemeenteblad) een bezwaarschrift indienen tegen het besluit van de gemeenteraad. In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (de motivering).

 

Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Enschede, ter attentie van afdeling Gebieds- & Projectontwikkeling, Postbus 20, 7500 AA Enschede.

 

Wanneer al bezwaar is gemaakt tegen het collegebesluit van 14 maart 2023 en dit bezwaar op dit moment aanhangig is, wordt dit bezwaar mede geacht te zijn gericht tegen het raadsbesluit. Opnieuw bezwaar maken is dan niet nodig.

 

Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

 

Enschede, 6 juni 2023

Naar boven