Ontwerpbestemmingsplan Nijemirdum – Hoitebuorren 23 en ontwerpbesluit Hogere waarde geluid

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Hoitebuorren 23 Nijemirdum met bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit Hogere waarde geluid met ingang van 20 januari 2023 gedurende zes weken ter inzage ligt.

 

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel Hoitebuorren 23 Nijemirdum.

 

Doel

Het bestemmingsplan beoogt een bestemmingswijziging waarbij de woonbestemming wordt verschoven zodat de nieuw te realiseren woning op grotere afstand van de Hoitebuorren kan worden gerealiseerd.

 

Waar ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

. de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

. het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

. het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

 

Verder is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De planid is NL.IMRO.1940.BPNIM22HOITEBUOR23-ON01

 

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

 

Schriftelijk: Schrijf een brief aan het college van Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

 • 1.

  ontwerpbestemmingsplan Nijemirdum – Hoitebuorren 23

 • 2.

  waarom u een zienswijze indient

 • 3.

  de datum

 • 4.

  uw naam en adres

 • 5.

  uw handtekening

 

Mondeling: U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

 

Besluit hogere waarde Wet geluidhinder

Het doel van het Besluit hogere waarde is om een geluidbelasting van 53 dB(A) op de gevel van de geprojecteerde woning toe te staan. Dit betreft een afwijking van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB(A). De Wet geluidhinder biedt aan burgemeester en wethouders de mogelijkheid om een Besluit hogere waarde te nemen. Burgemeester en wethouders zijn van plan om zo’n besluit te nemen met het oog op de geprojecteerde woning zoals opgenomen in het bestemmingsplan voor het perceel Hoitebuorren 23 te Nijemirdum.

 

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een belanghebbende een zienswijze over het ontwerpbesluit hogere waarde indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

 • 1.

  ontwerpbesluit hogere waarde Hoitebuorren 23 Nijemirdum

 • 2.

  waarom u een zienswijze indient

 • 3.

  de datum

 • 4.

  uw naam en adres

 • 5.

  uw handtekening

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14.

 

Joure, 18 januari 2023

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

Naar boven