[Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan 'Noordeloos, naast Minkeloos 28' ]

Burgemeester en wethouders van Molenlanden maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Noordeloos, naast Minkeloos 28’ ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen G 904 en 905, Minkeloos 28 en ernaast, te Noordeloos en ziet toe op een wijziging van de bestemming 'Agrarisch' naar 'Wonen', ‘Tuin’ en 'Recreatie' met de aanduiding ‘minicamping’.

Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 9 juni 2023 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken digitaal inzien via de landelijke voorziening Externe link: www.ruimtelijkeplannen.nl, onder idn NL.IMRO.1978.BPminkeloos28NDL-ON01.

Gedurende bovengenoemde termijn van kan eenieder bij de gemeenteraad schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. De zienswijze dient te worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Molenlanden, Postbus 5, 2970 AA Bleskensgraaf. Het is ook mogelijk mondeling een zienswijze naar voren te brengen.

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak om een mondelinge zienswijze in te dienen, kan contact opgenomen worden met de heer M. Schuur via telefoonnummer 088 75 15 000.

 

Naar boven