26 mei 2023 Kennisgeving ontwerpbesluit Archeologische Monumentenvergunning Bakkerspad 8 in Delfzijl

De Staatssecretaris van Cultuur en Media, Gunay Uslu, maakt bekend dat zij voornemens is in het kader van de artikelen 11, tweede lid, en 14, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 en afdeling 3.4 van de wet Algemene wet bestuursrecht een archeologische monumentenvergunning te verlenen voor het aanleggen van gesloten bodemenergiesysteem aan de Bakkerspad 8 in Delfzijl. In dit kader ligt het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken vanaf 8 juni 2023 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via eemsdelta.nl of telefonisch via 14 0596.

Tijdens de periode van ter inzagelegging kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college.

Naar boven