Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Borsele van 9 mei 2023 tot vaststelling van het "Mandaatbesluit gemeente Borsele inzake aanwijzing BABS voor één dag, voor het sluiten van één verbintenis"

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele,

 

gelet op het bepaalde in Afdeling 10.1.1. Algemene wet bestuursrecht en de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek, Besluit Burgerlijke Stand 1994, Reglement Burgerlijke Stand 2020;

gelet op het Mandaatbesluit gemeente Borsele 2020;

 

 

BESLUIT

 

Artikel I

Voor de volgende bevoegdheden mandaat te verlenen aan de behandelend medewerker van team Burgerzaken van de gemeente Borsele voor:

 

  • 1.

    · het aanwijzen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) voor één dag, voor het sluiten van één verbintenis;

     

Artikel II Ingangsdatum

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 2023.

 

 

Artikel III Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit gemeente Borsele inzake aanwijzing BABS voor één dag, voor het sluiten van één verbintenis”

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 mei 2023

 

Burgemeester en wethouders van Borsele,

secretaris, burgemeester,

 

 

Naar boven