Verkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeervakken voor het opladen van elektrische voertuigen aan Limaweg 3 te Waddinxveen

7166

1. Aanleiding

Het aantal elektrische voertuigen in Nederland neemt toe. Het is helaas niet voor iedere eigenaar van een elektrisch voertuig mogelijk het voertuig op eigen terrein te plaatsen en daar op te laden. Het is dan ook gewenst dat er in de openbare ruimte parkeervakken aangewezen en ingericht worden voor het opladen van elektrische voertuigen.

2. Vereiste verkeersbesluit

Op grond van artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Op grond van de Mandaten- en volmachtenlijst 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan de beleidsadviseur verkeer.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

3. Motivering

Uit het oogpunt van het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer en het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik worden door het plaatsen van bord E4, van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord OB19 “opladen elektrische voertuigen” en onderbord OB504 “twee pijlen wijzend naar beide laadvakken”, parkeervakken gereserveerd op de volgende locatie(s):

Limaweg, Tegenover Limaweg 3 

Bij deze laadpaal / laadpalen wordt vooralsnog één parkeervak ingericht als laadvak voor elektrische voertuigen.

Aan het besluit tot het aanwijzen van twee parkeervakken voor het opladen van elektrische voertuigen op bovengenoemde locatie liggen de volgende overwegingen ten grondslag:

 • de gemeente Waddinxveen wil elektrisch rijden bevorderen;

 • belangrijke voordelen van elektrische voertuigen zijn dat zij geen CO2 en fijnstof uitstoten en daarmee minder schadelijk voor het milieu zijn;

 • elektrische voertuigen veroorzaken bovendien minder stank en zijn ook stiller;

 • de parkeervakken zijn bij de gemeente Waddinxveen in beheer;

 • één oplaadpaal biedt de mogelijkheid om twee elektrische voertuigen tegelijk op te kunnen laden;

 • bij deze oplaadpaal worden twee parkeervakken voor elektrische voertuigen aangewezen;

 • vooralsnog wordt één parkeervak ingericht voor het opladen van elektrische voertuigen, de inrichting zal conform de LIOR worden uitgevoerd;

 • indien dit parkeervak veel wordt gebruikt, zal het tweede parkeervak worden ingericht;

 • het inrichten van het tweede parkeervak alsmede het plaatsen van het onderbord OB504 “twee pijlen wijzend naar beide laadvakken” wordt gedaan als er daadwerkelijk één of meer aanvragen voor een oplaadpaal op minder dan 200 meter van deze oplaadpaal zijn gedaan en/of het daadwerkelijke verbruik dit inrichten van het tweede parkeervak rechtvaardigt.

4. Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met verkeersadviseur van Politie, eenheid Den Haag, Dienst operationele ondersteuning, afdeling infrastructuur. Hij bracht hierover op 30 maart 2022 een algemeen positief advies uit.

5. Belangenafweging

Op basis van de Inspraak- en communicatieverordening Waddinxveen, artikel 2, lid 3f wordt besloten af te zien van een uitgebreide voorbereidingsprocedure Awb. In de directe omgeving van de aangewezen parkeervakken zijn voldoende parkeervakken voor overige voertuigen beschikbaar, waarmee het parkeerbelang van overige weggebruikers in voldoende mate gewaarborgd is.

Het verkeersbesluit met de bijhorende stukken kunt u inzien. Het verkeersbesluit wordt bekendgemaakt op www.officielebekendmakingen.nl en in het Hart van Holland op de gemeentepagina. Tegen het verkeersbesluit kunt u bezwaar maken. Ga daarvoor naar www.waddinxveen.nl/bezwaar.

6. Besluit

Het college van burgemeester en wethouders besluit om op grond van vorenstaande overwegingen het volgende verkeersbesluit te nemen:

 • door het plaatsen van bord E4 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met onderbord OB19 “opladen elektrische voertuigen” en onderbord OB504 “twee pijlen wijzend naar beide laadvakken” twee parkeervakken aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen op de volgende locatie(s);

 • Limaweg 3, Tegenover Limaweg 3

 • vooralsnog één parkeervak in te richten als laadvak;

 • indien dit parkeervak veel wordt gebruikt, zal het tweede parkeervak worden ingericht. Dit zal doormiddel van berichtgeving in het weekblad bekend worden gemaakt.

 • het inrichten van het tweede parkeervak alsmede het plaatsen van het onderbord OB504 “twee pijlen wijzend naar beide laadvakken” wordt gedaan als er daadwerkelijk één of meer aanvragen voor een oplaadpaal op minder dan 200 meter van deze oplaadpaal zijn gedaan en/of het daadwerkelijke verbruik dit inrichten van het tweede parkeervak rechtvaardigt.

Bovenstaande conform de bij dit besluit behorende tekeningen.

Waddinxveen, 15 februari 2023

Namens burgemeester en wethouders van Waddinxveen,

de beleidsadviseur verkeer,

Jewan van Oostrum

Dit besluit is elektronisch ondertekend en daarom niet voorzien van een fysieke handtekening.

N.B.

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken.

Stuur binnen 6 weken na de bekendmaking van dit besluit uw schriftelijke bezwaar op. Schrijf een gemotiveerd bezwaarschrift en stuur deze naar:

Gemeente Waddinxveen

College van burgemeester en wethouders

t.a.v. de commissie bezwaarschriften

Postbus 400

2740 AK Waddinxveen

Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen.

In het bezwaarschrift zet u:

 • Uw naam en adres;

 • De datum van uw bezwaarschrift;

 • Een omschrijving van de beslissing van de gemeente, waartegen u bezwaar maakt;

 • Waarom u het niet met de beslissing eens bent.

Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen. Stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift.

Hebt u een bezwaarschrift ingediend? Dan kunt u bij de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen.

Hebt u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw bezwaren niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag).

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening.

Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Naar boven