Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken naast Passage 8 te Waddinxveen

11752

1. Aanleiding

Op 9 maart 2023 is door een bewoner van Passage een verzoek ingediend om in de nabijheid van de woning een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te realiseren

2. Vereiste verkeersbesluit

Op grond van artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Op grond van de Mandaten- en volmachtenlijst 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan de beleidsadviseur verkeer.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

3. Motivering

Uit het oogpunt van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, is het gewenst om Naast Passage Passage, 8 over te gaan tot het realiseren van een gehandicaptenparkeer-plaats op kenteken, bestemd voor de aanvrager welke in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart (als bestuurder). De aanvrager heeft geen parkeergelegenheid op eigen terrein. Gelet op de parkeerdruk in de nabijheid van de woning, kan redelijkerwijs geen vrije parkeerplaats binnen beperkte loopafstand worden gegarandeerd. Hiermee is de noodzaak van een dergelijke parkeerplaats aangetoond.

4. Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met verkeersadviseur van Politie, eenheid Den Haag, Dienst operationele ondersteuning, afdeling infrastructuur. Hij bracht hierover een positief advies uit.

5. Belangenafweging

Op basis van de Inspraak- en communicatieverordening Waddinxveen, artikel 2, lid 3f is besloten af te zien van een uitgebreide voorbereidingsprocedure Awb. Eventuele zienswijzen die ingediend zouden worden, wegen niet op tegen het belang dat met dit besluit gemoeid is, nl. het waarborgen van de vrijheid van verkeer voor de aanvrager. Bovendien zijn de gevolgen voor omwonenden en overige weggebruikers zeer beperkt, omdat het gaat om een parkeerplaats die nu wordt gereserveerd voor een auto die altijd al in de straat werd geparkeerd.

Het verkeersbesluit met de bijhorende stukken kunt u inzien. Het verkeersbesluit wordt bekendgemaakt op www.officielebekendmakingen.nl en in het Hart van Holland op de gemeentepagina. Tegen het verkeersbesluit kunt u bezwaar maken. Ga daarvoor naar www.waddinxveen.nl/bezwaar.

6. Besluit

Het college van burgemeester en wethouders besluit om op grond van vorenstaande overwegingen het volgende verkeersbesluit te nemen:

  • Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats Naast Passage Passage, 8, middels plaatsing van het bord E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 in combinatie met een onderbord met daarop het kenteken van de aanvrager.

Bovenstaande conform de bij dit besluit behorende tekening.

Waddinxveen, 3 april 2023

Namens burgemeester en wethouders van Waddinxveen,

de beleidsadviseur verkeer,

Lilaf Zino

Dit besluit is elektronisch ondertekend en daarom niet voorzien van een fysieke handtekening.

N.B.

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken.

Stuur binnen 6 weken na de bekendmaking van dit besluit uw schriftelijke bezwaar op. Schrijf een gemotiveerd bezwaarschrift en stuur deze naar:

Gemeente Waddinxveen

College van burgemeester en wethouders

t.a.v. de commissie bezwaarschriften

Postbus 400

2740 AK Waddinxveen

Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen.

In het bezwaarschrift zet u:

  • Uw naam en adres;

  • De datum van uw bezwaarschrift;

  • Een omschrijving van de beslissing van de gemeente, waartegen u bezwaar maakt;

  • Waarom u het niet met de beslissing eens bent.

Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen. Stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift.

Hebt u een bezwaarschrift ingediend? Dan kunt u bij de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen.

Hebt u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw bezwaren niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag).

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening.

Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Naar boven