Instellen parkeerverbod Ring te Nieuwdorp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele,

Overwegingen ten aanzien van het besluit

• Artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW1994) zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten in de gemeente Borsele.

• Artikel 15, eerste lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of dit wordt gewijzigd.

Grondslag

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, en lid 2, sub a, van de WVW1994 en artikel 21 van het BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

Op basis van bovenstaande overweging en met inachtneming van:

• de Wegenverkeerswet 1994;

• het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

• uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

• het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

• de Algemene wet bestuursrecht;

• het verkeersbordenboek (VNVF);

 

motivering en belangenafweging

Overwegende dat:

• De Ring ter hoogte van huisnummer 51 tot en met 63 is te smal om te parkeren;

• grotere voertuigen hebben problemen om op een goede manier te kunnen passeren;

• het daarom wenselijk is om een parkeerverbod in te stellen tussen 51 tot en met 63;

• dit verbod kan worden ingesteld door middel van een parkeerverbod;

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Mede gelet op

Handhaving vindt plaats in het kader van routinematige activiteiten en kan, gelet op de prioritering van de politietaken, ook plaatsvinden door de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente Borsele die daartoe bevoegd zijn.

• Gelet op artikel 25 van het BABW is overleg gepleegd met het ten aanzien van die andere wegen bevoegd gezag.

• Gelet op artikel 26 van het BABW wordt dit besluit bekendgemaakt door op de in de artikelen 5 onderscheidenlijk 6 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze. Dit verkeersbesluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad.

 

BESLUIT

 • 1.

  Een parkeerverbod in te stellen in de Ring te Nieuwdorp, tussen 51 tot en met 63, door plaatsing van twee borden E01 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • 2.

  Een en ander overeenkomstig bijgevoegde situatieschets.

   

De datum van openbaarmaking van dit verkeersbesluit te bepalen op 29 mei 2023.

Borsele 26 mei 2023

Namens deze,

R.D. de Jonge

Beleidsmedewerker verkeer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Het verkeersbesluit is voor iedereen in te zien van 29 mei 2023 tot en met 10 juli 2023 via https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant. Tevens ligt het verkeersbesluit ter inzage op de afdeling Informatiebeheer & Ondersteuning van de gemeente Borsele op het gemeentehuis, adres: Stenevate 10, 4451 KB te Heinkenszand. Gedurende deze periode is het mogelijk bezwaar te maken. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij dhr. R. de Jonge via telefoonnummer 0113-238 383

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet Bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit bekend is gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gemeente Borsele, t.a.v. het College van B&W, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • 4.

  een opgave van redenen waarom men zich niet met het besluit kan verenigen.

 

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 8109, 4330 EC Middelburg.

 

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (motivering).

 

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

 

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Naar boven