Kennisgeving voornemen tot verkoop van ongenummerd perceel aan de Haspengouw te Klimmen

 

 

De gemeente Voerendaal is voornemens een perceel aan de Haspengouw te Klimmen te verkopen. Het perceel in kwestie is kadastraal bekend onder sectie A, perceel 3340 en sectie A, perceel 3716 (gedeeltelijk), zie ook bijlage 1.

 

In overweging nemende dat:

  • het een klein perceel (ca. 0,22 hectare) betreft;

  • het perceel verscheidene beperkingen kent die benutting van het perceel bemoeilijken (zie bijlage 2);

  • het perceel specifiek niet geschikt is voor woningbouw in verband met de hiervoor genoemde beperkingen;

  • het perceel geen centrale of algemeen gewilde locatie betreft;

heeft de gemeente Voerendaal criteria opgesteld om vast te stellen of er sprake is slechts één serieuze gegadigde.

Deze criteria zijn als volgt:

  • de potentiële gegadigde dient een concreet plan te hebben met het perceel dat, gelet op ruimtelijke beperkingen, waaronder de beperkingen zoals reeds benoemd en verder uitgewerkt in bijlage 1, een reële kans van slagen heeft. Indien de beoogde benutting niet in overeenstemming is met het vigerende bestemmingsplan, dan dient e.e.a. onderbouwd te zijn met een ingediend principeverzoek bij de gemeente Voerendaal;

  • de potentiële gegadigde dient beschikking te hebben over de middelen om de ontwikkeling en het beheer van dit perceel voor zijn rekening te nemen;

  • er heeft zich maximaal één gegadigde heeft gemeld die aan bovenstaande criteria voldoet.

 

Gelet op bovenstaande komt de gemeente Voerendaal tot de conclusie dat er slechts sprake is van één potentiële gegadigde.

 

In het kader van gelijke behandeling biedt de gemeente Voerendaal u de kans mee te dingen naar bovenstaand perceel. Indien u wenst mee te dingen, dan dient u dit binnen zes weken na de publicatie van deze kennisgeving schriftelijk kenbaar maken. In dit schrijven dient u kenbaar te maken welke concrete plannen u heeft met dit perceel. Indien de beoogde benutting niet in overeenstemming is met het vigerende bestemmingsplan, dan dient e.e.a. onderbouwd te worden met een principeverzoek. Indien de gemeente oordeelt dat uw plan voldoet aan de voornoemde gestelde criteria, dan zal er op een nader te bepalen tijdstip een selectieprocedure plaatsvinden aan de hand waarvan één gegadigde wordt verkozen. U kunt uw reactie sturen naar de gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZG Voerendaal. Vermeld hierbij zaaknummer 337772.

 

Zie bijlagen 1 en 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: Het perceel

 

 

Bijlage 2: Beperkingen van het perceel

Door de woningen gelegen aan Bourgondië ligt er een beperking op dit perceel waarbij rekening gehouden dient te worden met zaken zoals geluid. In figuur 1 is zichtbaar waar bedrijfsmatige activiteiten kunnen plaatsvinden.

 

Figuur 1

 

Door het bedrijf ligt er een beperking op het perceel waarbij rekening gehouden dient te worden met zaken zoals geluid. Zie figuur 2.

 

Figuur 2

 

Door de hoogspanningsmast is het realiseren van een bouwwerk maar beperkt mogelijk. Zie figuur 3.

 

Figuur 3

 

 

Naar boven