Voorbereidingsbesluit Badhoevedorp Centrum Midden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer maken het volgende bekend:

 • 1.

  de gemeenteraad heeft op 25 mei 2023 besloten te verklaren dat voor Badhoevedorp Centrum midden een bestemmingsplan wordt voorbereid (nr. 7621381);

 • 2.

  de gemeenteraad heeft bij dat besluit bepaald dat het verboden is het gebruik van de gronden en of bouwwerken, op de aangewezen locatie, te wijzigen.

Locatie

Het gaat om het gebied in het centrum van Badhoevedorp rondom de Zeemanlaan. De locatie is aangegeven op de bij het besluit behorende verbeelding. Het besluit en de kaart zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (link) met planidentificatie NL.IMRO.0394.VBBbadCentrummid-D001.

Het voorbereidingsbesluit voorkomt ongewenste ontwikkelingen

Het centrumgebied van Badhoevedorp wordt de komende jaren vernieuwd. Dit doen we overeenkomstig de uitwerking van het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp Badhoevedorp Centrum, waaraan op dit moment wordt gewerkt. Het gaat om een integrale herontwikkeling waarbij onder andere een gezellig dorpsplein wordt gerealiseerd. Het voorbereidingsbesluit heeft tot doel om, vooruitlopend op een wijzigingsplan of omgevingsplan, te voorkomen dat de gronden minder geschikt worden voor de uitvoering van de bij dat plan te stellen regels.

Op grond van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht dienen omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen binnen deze locatie te worden aangehouden.

Het voorbereidingsbesluit is in werking getreden op 31 mei 2023.

Op grond van artikel 4.103, lid 2, Invoeringswet Omgevingswet geldt dit voorbereidingsbesluit als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 4.14, lid 1, Omgevingswet als niet voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd. In dat geval loopt de termijn waarbinnen omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen moeten worden aangehouden, als bedoeld in artikel 4.14, lid 4, Omgevingswet af na een jaar en zes maanden na inwerkingtreding Omgevingswet op 1 januari 2024.

U kunt de stukken inzien

 • 1.

  Op www.ruimtelijkeplannen.nl (link) met planidentificatie NL.IMRO.0394.VBBbadCentrummid-D001.

 • 2.

  Op afspraak in het gemeentekantoor Beukenhorst in Hoofddorp (Taurusavenue 100), op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur. Een afspraak maakt u via 0900–1852.

De terinzageligging duurt vier weken vanaf de datum van deze bekendmaking.

Geen bezwaar of beroep mogelijk

Het is niet mogelijk tegen dit besluit bezwaar te maken of beroep in te stellen.

Juridische achtergrond

Het voorbereidingsbesluit is genomen op grond van artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening.

Uit artikel 8:5, eerste lid, en bijlage 2, Algemene wet bestuursrecht volgt dat er geen bezwaar of beroep mogelijk is.

 

 

Naar boven