Voornemen tot grondverkoop reststrook gemeentegrond achter Mozartlaan 12 Rhoon

De gemeente Albrandswaard heeft het voornemen om ten aanzien een perceel grond, gelegen achter de Mozartlaan 12 Rhoon, kadastraal bekend gemeente Rhoon, sectie A, nummer 6835 (gedeeltelijk), groot circa 65 m2, een koopovereenkomst te sluiten met de eigenaar van de Mozartlaan 12, 3161RL, te Rhoon.

Aanleiding

De eigenaar van de Mozartlaan 12 heeft de gemeente Albrandswaard gevraagd dit stuk grond achter zijn eigendom te kopen. De gemeente Albrandswaard heeft de ambitie het snippergroen juist te koesteren en voor de gemeente te behouden. In dit specifieke geval is met de verkoop aan de bewoners ingestemd omdat de groenstrook al in gebruik is bij de aanliggende eigenaar als particuliere tuin. De gemeente Albrandswaard kwalificeert hem als enige serieuze gegadigde voor deze voorgenomen koopovereenkomst. Gezien het vorenstaande vindt de gemeente Albrandswaard het niet noodzakelijk om mededingingsruimte aan te bieden aan andere partijen.

Het doel van de gemeente Albrandswaard is om ongeregistreerd grondgebruik te formaliseren of rectificeren. De voorgenomen grondverkoop voldoet aan de gestelde criteria in het Beleidsplan ongeregistreerd grondgebruik gemeente Albrandswaard.

In het Didam-arrest van 26 november 2021 heeft de Hoge Raad bepaald dat een overheidslichaam bij de (voorgenomen) verkoop van onroerende zaken gelegenheid moet bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen naar deze onroerende zaak, indien er meerdere gegadigden zijn voor de aankoop van de desbetreffende onroerende zaak of redelijkerwijs te verwachten is dat er meerdere gegadigden zullen zijn. Deze mededingingsruimte hoeft niet te worden geboden indien bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop. In dat geval dient het overheidslichaam voorafgaand aan de verkoop zijn voornemen daartoe gemotiveerd bekend te maken, op een zodanige wijze dat een ieder daarvan kennis kan nemen.

Reageren?

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dient u dit uiterlijk 21 dagen na publicatie kenbaar te maken met een gemotiveerde toelichting aan g.prinse@bar-organisatie.nl, onder vermelding van voorgenomen verkoop perceel Mozartlaan 12 Rhoon.

Zet in uw e-mail in ieder geval en ten minste:

  • de datum van publicatie en welke voornemen tot verkoop van gronden het betreft;

  • uw naam, adres en woonplaats;

  • waarom u van mening bent dat u ook als koopgegadigde moet worden aangemerkt;

  • uw handtekening;

  • als u voor iemand anders een motivatie indient, bijvoorbeeld namens een bedrijf, stuur dan een machtiging mee.

Indien u niet tijdig en gemotiveerd reageert op deze publicatie vervalt het recht om tegen de voorgenomen verkoop bezwaar te maken. Ook vervalt dan uw recht om enige vordering tot schadevergoeding daarop te baseren.

Naar boven