Gemeente Amstelveen – Ontwerpbestemmingsplan Amsteldijk Zuid 138

Z23-039184

 

Burgemeester en wethouders van Amstelveen maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat in procedure wordt gebracht het ontwerpbestemmingsplan ‘Amsteldijk Zuid 138’ met de bijbehorende stukken (IDN : NL.IMRO.0362.09AD-OW01).

 

Doelstelling en plangebied

Met dit bestemmingsplan wordt de omgevingsvergunning voor wonen (verleend op 19 maart 2012) ingepast, waardoor de vigerende bestemming 'Horeca - hotel' wijzigt in 'wonen' en er weer sprake is van een actueel planologisch – juridisch kader.

 

Het plangebied betreft het perceel behorende bij Amsteldijk Zuid 138.

 

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van 26 mei tot en met 6 juli 2023 (6 weken) op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:

bij de balie Bouwen in het raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Alleen mogelijk op afspraak: 020-540 4911 (zie voor openingstijden balie: www.amstelveen.nl);

digitaal raadplegen op de landelijke website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0362.09AD-OW01;

via de gemeentelijke website www.amstelveen.nl via https://0362.ropubliceer.nl/?__redirected=true

 

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een zienswijze betreffende dit ontwerp bestemmingsplan schriftelijk kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen. De zienswijze kan worden verstuurd naar Postbus 4, 1180 BA Amstelveen. Een zienswijze kan ook digitaal worden ingediend via zienswijzen-ro@amstelveen.nl. De zienswijze dient ten minste te zijn voorzien van uw naam, adres en woonplaats. Een zienswijze kan naar keuze mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 020 540 4911 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

 

Naar boven