Partiële herziening Omgevingsvisie Oostflank

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam nodigen u van harte uit om uw zienswijze te geven op de ontwerp-partiële herziening van de Omgevingsvisie Rotterdam: Oostflank. Deze ontwerp-partiële herziening omgevingsvisie ligt samen met de Aanvulling Rotterdamse Omgevingseffectrapportage (ROER) en de Milieu-effectenrapportage MIRT-verkenning Oeververbinding van 30 mei tot 14 juli 2023 ter inzage.

Partiële herziening Omgevingsvisie Rotterdam Oostflank

In december 2021 is de Rotterdamse Omgevingsvisie “Rotterdam Veranderstad, werken aan een wereldstad voor iedereen” vastgesteld. Hierin is het gebied tussen Alexander en Zuidplein al aangewezen als een van de grootste verstedelijkings-gebieden in Rotterdam, met een nieuwe oeververbinding als aanjager, en zijn er een aantal richtinggevende gebiedskeuzes gemaakt.

Met de komst van een nieuwe stadsbrug tussen Kralingen en IJsselmonde en een tramlijn tussen Kralingse Zoom en Zuidplein ziet de gemeente kansen voor het realiseren van circa 30.000 woningen en arbeidsplaatsen in de Oostflank van de stad, het gebied tussen Prins Alexander en Zuidplein. In de Oostflank heeft de gemeente plekken gevonden waar het bouwen van woningen samen kan gaan met ‘goede groei’. De groei van het aantal woningen gaat samen met de groei van voorzieningen voor onderwijs, sport, cultuur en zorg in de bestaande wijken in de Oostflank. Goede groei betekent dus ook investeren in de leefkwaliteit van deze wijken, bijvoorbeeld door de aanleg van een rivierpark op de Noord- en Zuidoever, nieuwe en betere fiets- en wandelroutes en buurt- en nutstuinen.

De uitwerking van de Oostflank leidt ook tot een herziening van de omgevingsvisiekaart voor dit gebied. Op deze kaart is te zien welk ruimtelijk raamwerk (groen, mobiliteit, energie) de basis vormt voor de ontwikkeling van het gebied en waar we welk programma (wonen, werken, voorzieningen) realiseren of behouden.

Omgevingseffectrapportage

Om de herziening van de omgevingsvisie te onderbouwen liggen aanvullend twee rapportages ter inzage om milieu- en omgevingseffecten in kaart te brengen.

De Aanvulling ROER geeft inzicht in de effecten van de verstedelijking in de Oostflank van Rotterdam. De Aanvulling ROER bouwt voort op het eerdere ROER dat voor de omgevingsvisie is opgesteld. Het gaat in dit rapport Aanvulling ROER om milieueffecten, maar ook om sociale en economische effecten. In de Aanvulling ROER zijn de effecten van verschillende alternatieven vergeleken met de referentiesituatie aan de hand van het beoordelingskader dat ook in het ROER is gebruikt.

Het integrale verkenningenrapport en milieueffectrapport (MER) geeft inzicht in de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam. Dit rapport beschrijft de aanpak en uitkomsten van de MIRTverkenning en brengt alle onderzoeksresultaten samen, inclusief de milieueffecten. Gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Metropoolregio Rotterdam Den Haag zijn de initiatiefnemers van de MIRT-verkenning.

De commissie voor de m.e.r. zal om advies worden gevraagd over de aanvulling van het ROER en de milieu-effectenrapportage MIRT Oeververbinding.

Zienswijze of advies insturen

U kunt van 26 mei tot en met 14 juli 2023 uw zienswijze opsturen naar de gemeente Rotterdam. Digitaal kan dat via oostflankso@rotterdam.nl.

U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen, via dit postadres: gemeente Rotterdam, t.a.v. Stadsontwikkeling, Ruimte, Wonen en Milieu, postbus 6575, 3002 AN Rotterdam.

U kunt ook mondeling een zienswijze indienen. U kunt hiervoor een afspraak maken via het emailadres oostflankso@rotterdam.nl.

Waar is de partiële herziening omgevingsvisie te vinden?

U kunt het downloaden op rotterdam.nl/Oostflank of op ruimtelijkeplannen.nl.

Vragen?

Hebt u vragen? Mail dan naar oostflankso@rotterdam.nl of bel naar 14010. De ambitie is om de herziening van de omgevingsvisie na de zomer van 2023 vast te stellen.

Meer weten over de plannen voor de Oostflank?

Kijk op www.rotterdam.nl/oostflank

 

Naar boven