[gemeente Brummen - Verkeersbesluit reserveren parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen in Patrijsstraat te Brummen

 

Burgemeester en wethouders te Brummen; Gelet op het bepaalde in de wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegver-keer (hierna: BABW).

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat de Patrijsstraat gelegen is binnen de bebouwde kom van de gemeente Brummen;

dat de Patrijsstraat in beheer is bij de gemeente Brummen;

dat de Patrijsstraat een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Brummen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde weg;

dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Brummen in het mandaatbesluit van 1 april 2016 is gemandateerd aan de procesmanager Fysieke Leefomgeving;

dat de wegencategorisering van het wegennet in de gemeente Brummen is opgenomen in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan (hierna: GVVP)

dat deze categorisering aansluit op de categorisering, zoals bedoeld in het landelijk beleid Duurzaam Veilig,

dat de Patrijsstraat is gecategoriseerd als erftoegangsweg (30 km/uur) en deel uitmaakt van het verblijfsgebied van Brummen;

dat de verkeersfunctie in een verblijfsgebied ondergeschikt is aan de verblijfsfunctie;

dat duurzaamheid en de verbetering van de luchtkwaliteit onderwerpen zijn die de laatste jaren flink aan belangstelling hebben gewonnen;

dat diverse landelijke en lokale maatregelen zijn getroffen om luchtkwaliteit te verbeteren en duurzaamheid te bevorderen;

dat één van deze maatregelen het bevorderen van het gebruik van elektrische voertuigen is, als alternatief voor voertuigen met een verbrandingsmotor;

dat het gebruik van elektrische voertuigen daardoor groeit en daardoor ook een toenemende vraag ontstaat naar openbare laadvoorzieningen in de openbare ruimte, ook in de gemeente Brummen;

dat de provincie Gelderland door middel van een openbare aanbesteding een marktpartij heeft gevonden die kan voorzien in het plaatsen van deze laadvoorzieningen;

dat de gemeente Brummen is aangesloten bij de bovengenoemde concessie en daardoor ook uitbreiding van de openbare laadvoorzieningen in de gemeente Brummen mogelijk is;

dat binnen deze concessie een aantal voorwaarden zijn geformuleerd ten aanzien van het aanvragen en de plaatsing van deze laadvoorzieningen;

dat de gemeente Brummen een aanvraag heeft ontvangen om in Patrijsstraat te Brummen een laadvoorziening te plaatsen;

dat een geschikte locatie is gevonden voor een laadvoorziening in de Patrijsstraat te Brummen bij de parkeerplaatsen ter hoogte van Patrijsstraat 31;

dat om de laadvoorziening ten behoeve van elektrische voertuigen optimaal te benutten is het wenselijk om twee parkeerplaatsen bij deze voorzieningen te reserveren voor het opladen van een elektrisch voertuig;

dat deze maatregel gerealiseerd kan worden door het plaatsen van verkeersbord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en onderbord OB504 ‘twee pijlen’, bij de parkeerplaatsen ter hoogte van Patrijsstraat 31;

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van het verkeersbord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord als hierboven genoemd een verkeersbesluit noodzakelijk is;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de hiervoor benoemde verkeersmaatregel strekt tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid ervan;

dat het in artikel 2 van de WVW 1994 genoemde belang van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in het geding is bij het realiseren van deze maatregel, omdat een parkeerplaats wordt toegewezen aan een specifiek doeleinde, maar dat dit belang gelet op de voorgaande overwegingen in dit besluit als minder zwaarwegend wordt geacht dan de hiervoor genoemde belangen;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met gemandateerde van de korpschef van de politie, eenheid Oost-Nederland, district Noord en Oost Gelderland;

dat de politie een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit.

BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

- door middel van het plaatsen van het verkeersbord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en onderbord OB504 ‘twee pijlen’, op het Patrijsstraat te Brummen ter hoogte van Patrijsstraat 31, twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen te reserveren.

Inzage

Bekendmaking van dit besluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant. Het besluit ligt ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis van Brummen aan de Engelenburgerlaan 31 te Brummen.

Bezwaar

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (artikel 8:1 jo. 7:1) kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dan binnen zes weken na de dag van de publicatie van dit besluit uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen, t.a.v. “Bezwaarschriften”, postbus 5, 6971 AA Brummen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet in ieder geval bevatten:

a. uw naam en adres;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar zich richt;

d. de gronden van uw bezwaar.

Als u bezwaar maakt, wordt de werking van dit bezwaar niet stop gezet. Mocht u dat willen en u heeft een spoedeisend belang, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Aan een dergelijk verzoek zijn afzonderlijke kosten verbonden.

Aldus vastgesteld op 2 januari 2023.

Burgemeester en wethouders van Brummen,

Namens dezen,

M. Romeijn (procesmanager Fysieke Leefomgeving)

Naar boven