VERKEERSBESLUIT

Onderwerp: opheffen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats met kenteken in de Vierspan ter hoogte van huisnummer 11

 

Nummer: 391447

 

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard,

 

 

 

Gelet op:

 • artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

 • artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge de plaatsing en verwijdering van de verkeersteken E6 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 15 van het BABW ingevolge in het verkeersbesluit dient te worden aangegeven op welke wijze wordt voldaan aan de krachtens artikel 14 van de Wvw 1994 gestelde voorschriften, zoals deze zijn opgenomen in Hoofdstuk II, paragraaf 4, lid 1 en lid 4 van de ‘Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens’;

 • artikel 24 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van de politie;

 

Overwegende dat:

 • de Vierspan binnen de bebouwde kom van Rhoon ligt en in eigendom, beheer en onderhoud is van de gemeente Albrandswaard;

 • aanvrager wonende aan de Vierspan te Rhoon heeft verzocht een algemene parkeerplaats te mogen inrichten als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang van de woning;

 • de gemeente daarop heeft besloten een algemene parkeerplaats aan de Vierspan in te richten als een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;

 • de gemeente hiervoor een verkeersbesluit heeft genomen op 19 oktober 2021 met kenmerknummer 391447;

 • de noodzaak voor het reserveren van deze parkeerplaats is vervallen;

 • daarom de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt opgeheven;

 

 • het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 • de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 met als doel het beschermen van weggebruikers en passagiers en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het college van burgemeester en wethouders, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit;

 • overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met (de gemachtigde van) de korpschef van de politie en dat positief is geadviseerd;

 

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

 

B E S L U I T E N:

 

1. het opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op de Vierspan te Rhoon ter hoogte van huisnummer 11, door het verwijderen van bord model E6 van Bijlage 1 van het RVV 1990, voorzien van een onderbord met daarop aangegeven het kenteken van het voertuig van de aanvrager en het verwijderen van het betreffende vak;

 

2. de verkeersborden te verwijderen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening;

 

3. deze maatregel in te laten gaan vanaf het moment dat de bebording verwijderd is;

 

4. dit besluit op de voor de gemeente gebruikelijke wijze bekend te maken.

 

 

 

 

 

 

 

Aldus besloten te Albrandswaard, 16 mei 2023

Burgemeester en wethouders van gemeente Albrandswaard,

Namens deze,

De heer G. Veneberg

Manager Ontwikkeling Leefomgeving en Regio

Bezwaar

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon.

 

De belanghebbende die een bezwaarschrift indient, moet een (rechts)persoon zijn. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval het volgende bevatten:

a. naam en het adres van de indiener;

b. de datum;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

 

Ter inzage

Dit besluit ligt gedurende de termijn van zes weken na de dag van openbare kennisgeving ter inzage bij de afdeling Publieksservice. U kunt dit besluit inzien gedurende de openingstijden.

Naar boven