Verleende ontheffing APV, voor filmopname, de Brink in Werkhoven, 25 en 26 mei 2023

 

Publicatie datum: 26 mei 2023

Locatie: De Brink in Werkhoven

Datum en tijdstip: donderdag 25 mei 2023 en vrijdag 26 mei 2023 tussen 07:30 uur en 18:30 uur.

Zaaknummer: 1238837

Bestuursorgaan: Burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik

Datum verzending besluit: 24 m ei 2023

Besluit: Verleend

Rechtsmiddel: Bezwaar

Bezwaarmogelijkheid

Tegen dit besluit staat bezwaar open. Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer informatie over dit besluit dan kunt u contact opnemen met de gemeente Bunnik. Vindt u het besluit onjuist, dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, Postbus 5, 3980 CA in Bunnik. Deze termijn gaat in op de dag na de verzending van het besluit.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar gericht is en de gronden van uw bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon.

Het bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via het Digitaal loket Bunnik op de website van de gemeente Bunnik. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD)

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Ingeval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht, ook hiervoor dient u te beschikken over een DigiD. Op de genoemde site is hierover meer informatie te vinden.

Kosten

Aan het indienen van een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. De griffie van de rechtbank kan u informatie verstrekken over de hoogte van deze kosten.

 

Naar boven