Bekendmaking vergunning/ontheffing evenement d'r Zondig va Voelender op 25 juni 2023

De burgemeester en burgemeester en wethouders maken bekend dat ten behoeve van het volgende evenement: d'r Zondig va Voelender, rondom het Kerkplein te Voerendaal op 25 juni 2023 van 07.00 tot 23.00 uur;

a. een evenementenvergunning

b. een ontheffing verstrekken zwak-alcoholhoudende drank

c. een ontheffing geluidhinder

is/zijn verleend (verzonden 10 mei 2023; zaak 358759).

\ Bezwaar

Als u belanghebbende bent kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester (ad .. of ..) of het college van burgemeester en wethouders (ad .. of ..), Postbus 23000, 6367 ZG Voerendaal. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten:

• naam en het adres van de indiener

• de dagtekening

• een omschrijving van het besluit

• de gronden van het bezwaar.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend en u vindt dat er dringende redenen zijn om alvast een voorlopig oordeel van de rechter (een voorlopige voorziening) te vragen over het besluit, dan kunt u dit kenbaar maken via een schriftelijk en gemotiveerd verzoek om voorlopige voorziening. Dit verzoek kunt u sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden.

Naar boven