Besluit tot intrekking straatnamen Mei 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede;

gelezen het voorstel van 16-05-2023, zaaknummer 376008;

gelet op:

artikel 147 en 149 van de Gemeentewet;

artikel 108 van de Gemeentewet;

artikel 6 van de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen;

artikelen 2 en 3 Verordening naamgeving en nummeraanduiding (adressen) Ede

 

Overwegende dat:

 • dat de gemeente verantwoordelijk is voor een actuele basisregistratie van adressen en gebouwen;

 • dat de volgende straatnamen in het verleden bij officieel besluit zijn aangewezen maar in de praktijk niet in gebruik zijn genomen:

  • Winkelhaak in Ede

  • Hoekelumse Landweg in Ede]

  • Cervidaelaan in Ede

  • De Stelling in Ede

  • Lincolndreef in Ede

  • Jeffersondreef in Ede

  • Korte Parkpad in Ede

  • Provinciale weg S1 in Ede

  • Nieuwe Klinkenberg in Ede

  • Bankwerkerij in Ede

  • Oude Renswoudseweg in Lunteren

  • Provinciale weg S1 in Lunteren

  • Westerodeweg in Otterlo

 

besluit:

Artikel I

Tot intrekking van de volgende straatnamen:

 

Winkelhaak in Ede

Hoekelumselandweg in Ede

Cervidaelaan in Ede

De Stelling in Ede

Lincolndreef in Ede

Jeffersondreef in Ede

Korte Parkpad in Ede

Provinciale weg S1 in Ede

Nieuwe Klinkenberg in Ede

Bankwerkerij in Ede

Oude Renswoudseweg in Lunteren

Provinciale weg S1 in Lunteren

Westerodeweg in Otterlo

 

 

Artikel II
 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 16-05-2023.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tot intrekking straatnamen mei 2023.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende zes weken na de datum van de bekendmaking van dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester. Bezwaar maakt u:

 • digitaal door met uw DigiD het formulier ‘bezwaarschrift indienen’ in te vullen op www.ede.nl/bezwaarmaken, of

 • door een brief te sturen naar postbus 9022, 6710 HK Ede.

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 16-05-2023, zaaknummer 376008

Het college voornoemd,

drs. R.F. Groen MPA

de secretaris,

mr. L.J. Verhulst

de burgemeester.

Naar boven