Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater 2023

 

De raad van de gemeente Beuningen;

Gezien het voorstel van het college van 8 november 2022;

gelet op artikel 10.32a van de Wet milieubeheer (Wm), artikel 3.5 van de Waterwet en artikel 154 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater 2023

 

PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1: Begripsbepaling

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  de wet: de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  afkoppelen: het definitief ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater dat op een verhard oppervlak valt legaal via een gemengde riolering wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie;

 • c.

  verhard oppervlak: oppervlakten zoals daken, verharde erven en verharde wegen, waarvan hemelwater tot afstroming komt;

 • d.

  gemengde riolering: een riolering die bestemd is voor de gezamenlijke afvoer van afvalwater en hemelwater;

 • e.

  particulier terrein: terrein dat in eigendom is van een particulier;

 • f.

  college: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeenteBeuningen;

 • g.

  de raad: de raad van de gemeente Beuningen;

 • h.

  het Waterschap: het Waterschap Rivierenland;

 • i.

  subsidie: aanspraak op financiele middelen zoals bedoeld in artikel 4:2, eerste lid, van de wet.

   

ARTIKEL 2: Bevoegdheidsverlening aan het college

Het college kan met inachtneming van het bepaalde in deze verordening aan een particulier subsidie verstrekken voor het afkoppelen van verhard oppervlak.

 

PARAGRAAF 2 SUBSIDIEBESCHRIJVING

ARTIKEL 3: Subsidieplafond, wijze van verdeling

 • 1.

  Het budgetplafond voor de regeling is door de raad vastgesteld bij gelegenheid van de vaststelling van het Gemeentelijk Riool en Waterplan 2023-2027; en wel op jaarlijks {25.000,-.

 • 2.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 3.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Awb de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

4. lndien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, warden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

 

ARTIKEL 4: Algemene vereisten voor subsidiering

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend warden verstrekt aan een particulier ten behoeve van het afkoppelen van verhard oppervlak van particulier terrein, gelegen binnen de grenzen van de gemeente Beuningen, mits het af te koppelen verhard oppervlak:

  • a.

   een oppervlakte heeft van tenminste 15 m2;

  • b.

   op het moment van aanvragen van de subsidie nag is aangesloten op het openbaar gemengd riool;

  • c.

   niet eerder al is afgekoppeld van het gemengdriool;

  • d.

   door de afkoppelmaatregel geen overlast zal veroorzaken;

 • 2.

  Per adres wordt slechts eenmaal subsidie verstrekt voor het afkoppelen van verhard oppervlak.

 • 3.

  Er wordt geen subsidie verleend voor het afkoppelen van verhard oppervlak indien dit plaatsvindt op basis van een in wet- of regelgeving opgenomen verplichting daartoe.

 • 4.

  Eenmaal afgekoppelde oppervlakken mogen niet meer terug warden aangekoppeld.

   

ARTIKEL 5: Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Bij een aankoopbedrag van gebruikte materialen voor het afkoppelen van verhard oppervlak tot en met €100, bedraagt de subsidie 30% van het aankoopbedrag van de materiaalkosten voor het afkoppelen.

 • 2.

  Bij een aankoopbedrag van gebruikte materialen voor het afkoppelen van verhard oppervlak boven de €100, bedraagt de subsidie 45% van het aankoopbedrag van de materiaalkosten voor het afkoppelen met een maximum van €250 per huishouden.

   

PARAGRAAF 3 AANVRAAGPROCES EN VASTSTELLING

ARTIKEL 6: De aanvraag

 • 1.

  Het college beslist over de aanvraag voor de subsidie.

 • 2.

  Het college stelt voor het indienen van aanvragen tot subsidieverlening een aanvraagformulier vast waarop tevens staat welke stukken ingediend moeten warden.

 • 3.

  Een aanvraag kan aIleen door de zakelijk gerechtigde van het verhard oppervlak voor de

afkoppeling waarvan de aanvraag wordt ingediend, warden ingediend.

 • 4.

  Een aanvraag moet volledig zijn. Het college kan aanvullende stukken verlangen, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk blijkt voor de beoordeling van de aanvraag. De aanvraag dient in elk geval te bestaan uit:

  • a.

   adres van perceel waarop de maatregel wordt uitgevoerd;

  • b.

   een beschrijving van de aanleg van de uit te voeren maatregel inclusief het af te koppelen oppervlak;

  • c.

   offerte van de benodigde materialen;

 • 5.

  Voordat het college op de aanvraag voor subsidieverlening heeft beslist, mag niet een aanvang met het afkoppelen warden gemaakt.

   

ARTIKEL 7: Beslistermijn; de beschikking

 • 1.

  Het college beslist binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Het college kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste 4 weken verdagen.

 • 3.

  Het college deelt de in lid 1 dan wel 2 bedoelde beslissing met de aanvrager.

   

ARTIKEL 8: Betaling en vervallen

 • 1.

  De gemeente maakt binnen 3 weken nadat de aanvrager aan artikel 10 heeft voldaan, de definitieve subsidiebeslissing bekend.

 • 2.

  De gemeente gaat bij een voor de aanvrager positief besluit, zoals in lid 1 bedoeld, tezelfdertijd tot uitbetaling van de subsidie over.

 • 3.

  Bij het vaststellen van de definitieve subsidie zoals in lid 1 bedoeld wordt slechts van de artikel 7 lid 4 bedoelde voorlopige subsidie afgeweken voor zover dit samenhangt met feitelijke afwijkingen in de uitvoering ten opzichte van het bij de aanvraag ingediende plan.

 • 4.

  De beschikbaar gestelde voorlopige afkoppelsubsidie vervaltindien:

  • a.

   binnen 3 maanden - behoudens in situaties van overmacht - na de beschikking tot subsidieverlening geen aanvang is gemaakt met de overeengekomen werkzaamheden voor het afkoppelen;

  • b.

   binnen 6 maanden na de beschikking tot subsidieverlening het overeengekomen verhard oppervlak niet is afgekoppeld;

  • c.

   de subsidieontvanger niet voldoet aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 10;

  • d.

   de particuliere partij onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid, of;

  • e.

   de subsidieverlening anderszins onjuist was en de particuliere partij dit wist of behoorde te weten;

  • f.

   de intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is verleend of vastgesteld, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

    

PARAGRAAF 4 WEIGERINGSGRONDEN EN VERPLICHTINGEN

ARTIKEL 9: Weigeringsgronden

 • 1.

  Het college weigert de aanvraag:

  • a.

   indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 4, eerste lid;

  • b.

   indien reeds op basis van deze verordening of anderszins subsidie is verstrekt voor het afkoppelen van verhard oppervlak op het betreffende adres;

  • c.

   indien het afkoppelen plaatsvindt op basis van een in wet- of regelgeving opgenomen verplichting daartoe;

  • d.

   indien het regenwater dat van het afgekoppeld verhard oppervlak afstroomt niet duurzaam

en veilig opgevangen kan warden;

 • e.

  indien het afkoppelen kan leiden tot overlast op aanliggende percelen;

 • f.

  indien het afkoppelen anderszins vanuit milieu hygienisch of hydrologisch oogpunt ongewenst is;

 • g.

  indien het subsidieplafond overschreden wordt.

 • 2.

  Het college kan de subsidie (gedeeltelijk) weigeren indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat:

  • a.

   de afkoppeling van het verhard oppervlak niet of niet geheel zal plaatsvinden;

  • b.

   de aanvrager niet zal voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;

  • c.

   bij werkelijke projectkosten die warden opgevoerd voor het afkoppelen van oppervlakken, kosten zijn opgevoerd die in redelijkheid niet als noodzakelijk kunnen warden beschouwd;

 • d.

  de aanvrager failliet is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

   

ARTIKEL 10: Verplichtingen

 • 1.

  De subsidieontvanger is verplicht de afkoppeling te realiseren op de in het besluit tot subsidieverstrekking omschreven wijze.

 • 2.

  Binnen 3 maanden na ontvangst van de beschikking tot subsidieverstrekking dient een aanvang te zijn gemaakt met de werkzaamheden voor het afkoppelen van het verhard oppervlak en binnen 12 maanden na ontvangst van de beschikking tot subsidieverstrekking dient de afkoppeling voltooid te zijn.

 • 3.

  Aan de subsidieverstrekking kunnen nadere voorschriften warden verbonden.

 • 4.

  In elk geval zal aan de subsidieverstrekking als voorschrift warden verbonden dat de afkoppeling na realisatie in stand wordt gehouden en zo nodig doelmatig wordt onderhouden.

 • 5.

  De subsidieontvanger is verplicht binnen 4 weken na het afkoppelen een bewijs van uitvoering te overleggen aan de subsidieverstrekker.

 • 6.

  De subsidieontvanger dient toegang te verschaffen aan medewerkers van de gemeente Beuningen ten behoeve van controle op de uitgevoerde werkzaamheden.

   

ARTIKEL 11: Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen,waarin strikte toepassing van de onderhavige verordening tot onbillijkheden leidt, op een voor een aanvrager gunstige wijze afwijken van een of meer bepalingen van deze verordening.

 

PARAGRAAF 5 OVERIGE BEPALINGEN

ARTIKEL 12: lnwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 31-12-2022 en vervangt de Subsidieverordening afkoppelen hemelwaterafvoer 2010.

 

ARTIKEL 13: Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater 2023

 

Aldus vastgesteld door de raad van Beuningen op 20 december 2022.

 

De griffier, de voorzitter,

 

TOELICHTING ARTIKELGEWIJS

ALGEMEEN

Om afkoppelen te realiseren is ruimte nodig. Deze ruimte wordt deels in het openbare gebied

gevonden maar ook het 'particulier terrein' moet zo mogelijk warden benut. De medewerking van burgers, bedrijven, scholen, woningstichting en dergelijke is essentieel om het afkoppelen tot een succes te maken.

 

Het is van belang om de "afkoppelende" particulieren te stimuleren om deel te nemen aan de projecten die uitgevoerd gaan warden. Deze stimulering is bedoeld als een substantiele financiele prikkel. De particulier stelt zijn terrein immers ter beschikking, ook voor het algemene nut. Hiervoor is een gemeentelijke stimuleringsregeling opgesteld.

Het wettelijk kader voor alle subsidies van zowel Rijk als decentrale overheden is te vinden in artikel

4.2 van de Algemene wet bestuursrecht. Voor zover regelingen in de Algemene wet bestuursrecht zijn opgenomen, staat zij niet in de 'Stimuleringsregeling Afkoppeling hemelwater gemeente Beuningen' vermeld. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:

de omschrijving van het subsidieplafond (4:22, Awb);

de weigering van subsidie in geval van overschrijding van het subsidieplafond (4:25, tweede lid, Awb);

de verdelingsmaatstaf en wijze van verdeling (4:26, Awb), zie hiervoor ook artikel 5 van de Algemene subsidieverordening gemeente Beuningen 2022;

de algemene weigeringsgronden (4:35, Awb);

de algemene verplichtingen die aan de subsidieontvanger bij de subsidieverlening kunnen warden opgelegd (4:37, Awb);

de betekenis van de beschikking tot subsidievaststelling (4:42, Awb). In dit artikel warden bepalingen gegeven met betrekking tot de inhoud van deze beschikking;

de algemene verplichting voor de aanvrager om bij de aanvraag tot subsidievaststelling verantwoording af te leggen over de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten (Art. 4:45, Awb);

algemene regels over de betaling van het subsidiebedrag, eventuele voorschotverlening en terugvordering (Afdeling 4.2.7, Awb).

 

ARTIKEL 9: Weigeringsgronden

Lid 1, onder e. Wanneer afkoppelen zonder meer zal leiden tot overlast op aanliggende percelen, buren maar ook de openbare weg, ook na het treffen van eenvoudige maatregelen, zal afgezien moeten warden van afkoppelen.

Lid 1, onder f. Wanneer het rioolstelsel het hemelwater niet meer afvoert en er dus afgekoppeld is, moet het hemelwater elders geborgen warden: of in de bodem of naar open water. Wanneer de bodem slecht doorlatend is en er niet direct open water in de nabijheid is, is afkoppelen hydrologisch niet verantwoord. In een dergelijk geval kan gekeken warden naar ondergrondse bergingsmogelijkheden, zoals onder andere infiltratiekratten. Wanneer ook deze ontoereikend blijken, dient er afgezien te warden van afkoppelen. Oak wanneer de berging van water leidt tot bodemverontreiniging of verspreiding van een bodemverontreiniging en maatregelen als bodemfilters geen oplossing bieden, zal afgezien moeten warden van afkoppelen.

 

ARTIKEL 10: Verplichtingen

Lid 3. In principe is het aan de subsidieontvanger welke wijze van afkoppelen en welke materialen hij kiest. De situatie kan zich voordoen dat een bepaalde wijze van afkoppelen overlast kan geven voor de omgeving.Het moet dan mogelijk zijn via een bijzondere voorschrift een andere wijze van afkoppelen voor te schrijven. Wei hanteert gemeente Beuningen de voorkeursvolgorde vasthouden­ bergen-afvoeren.

 

ARTIKEL 11: Hardheidsclausule

Er kunnen zich gevallen voordoen dat een aanvraag om subsidie om formele gronden afgewezen moet warden, terwijl toch een belangrijke bijdrage aan het bereiken van de doelstelling kan warden gehaald. In zo'n geval is een beroep op deze hardheidsclausule mogelijk. Hierbij valt te denken aan:

een project in een wijk die eerst enkele jaren later voor subsidie in aanmerking komt;

kleine onderschrijding van de minimumoppervlakte die toch een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling.

 

Bijlage 1 Aanvraagformulier Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater 2023

Gegevens aanvrager

Naam:

Straat:

Postcode en woonplaats : Telefoon:

E-Mail:

Eventuele contactpersoon : Bankrekeningnummer IBAN :

 

Gegevens af te koppelen oppervlakte

Straat :

Postcode en woonplaats : Kadastrale aanduiding :

 

Soort af te koppelen verharding

plat dak/hellend dak/terras/parkeerplaats/

 

Oppervlakte af te koppelen verhard oppervlak (horizontaal gemeten)m2

Losse bijlage toevoegen met specificatie van de projectkosten (uitvoeringskosten die direct zijn toe te rekenen aan het afkoppelen inclusief BTW)

 

Bouwjaar pand

 

Wijze van afkoppelen

Over de tuin uitlopen/grindkoffer/infiltratiekratten/infiltratievijver/wadi/anders, namelijk:

 

Wijze van aanleg/uitvoering

 

Offerte/Begroting

 

Situatieschets huidige situatie en situatie na uitgevoerde maatregel

SVP op achterzijde formulier tekenen, of een aparte tekening bij voegen, getekend op een logische schaalgrootte (bijv. 1:100 / 1:200)

Werkzaamheden mogen pas uitgevoerd worden nadat u van de gemeente een subsidie-beschikking heeft ontvangen.

Ondergetekende verklaart eigenaar te zijn van het af te koppelen oppervlak Aldus naar waarheid ingevuld,

Plaats:

Datum:

Handtekening:

 

Naar boven