Toestemming voor het brandveilig gebruiken van de Beekparkschool aan Bongerdsweg 2 te Borne

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide procedure van toepassing is, te verlenen:

Voor: het brandveilig gebruiken van de Beekparkschool

Locatie: Bongerdsweg 2 te Borne

Datum verzending: 9 januari 2023

Inzage

Bovenstaand besluit en de stukken liggen ter inzage van 19 januari 2023 t/m 2 maart 2023 bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Als u stukken wilt inzien kunt u een mail sturen naar info@borne.nl met de naam van het document dat u wilt inzien. U ontvangt dan van ons een pdf versie van het door u opgevraagde document.

Beroep

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend over het ontwerpbesluit en de belanghebbende die geen zienswijze over het ontwerpbesluit hebben ingediend, maar aan wie dit redelijkerwijs niet kan worden verweten, kunnen beroep instellen tegen dit besluit. U kunt van 20 januari 2023 t/m 2 maart 2023 beroep instellen door een brief te sturen naar de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 AH Zwolle. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Ook dient een kopie van het bestreden besluit te worden meegestuurd. Voor het instellen van beroep moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank.

Voorlopige voorziening

Als u beroep instelt blijft het besluit geldig. Wilt u dat het besluit wordt geschorst? Dan kunt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 AH Zwolle.

Let er op dat u een kopie van het beroepschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank.

U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Naar boven