ONTWERP BESTEMMINGSPLAN “Kern Heinkenszand, gedeelte Clara’s pad 6-8, 2023”

Burgemeester en wethouders van Borsele maken, in het kader van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, het volgende bekend. Vanaf 25 mei t/m 5 juli 2023 ligt het ontwerp besluit samen met het ontwerp bestemmingsplan “Kern Heinkenszand, gedeelte Clara’s pad 6-8, 2023” voor iedereen ter inzage.

Inhoud bestemmingsplan

De Barbesteinkerk (Clara’s pad 6) functioneert niet meer als kerk. Het voorste gedeelte van het kerkgebouw wordt gebruikt als winkel voor het Leger des Heils. Voorliggend bestemmingsplan maakt het planologisch-juridisch mogelijk om het middelste gedeelte van het gebouw in gebruik te nemen voor functies als kantoor, dienstverlening of kleinschalige bedrijfsactiviteiten. In het achterste gedeelte (de aanbouw) wordt de realisatie van drie wooneenheden beoogd. Aan de voorzijde van de kerk is een kleinschalig terras voor het Leger des Heils voorzien. Deze zal enkel worden gebruikt tijdens openingstijden van de winkel. Op de voormalige pastorie (Clara’s pad 8) is in het voorliggende bestemmingsplan een reguliere woonbestemming gelegd.

Inzage

U kunt het ontwerp bestemmingsplan vanaf 25 mei 2023 raadplegen via

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0654.BPHZCP06082022-0002.

Verder ligt het ontwerp besluit en het ontwerp bestemmingsplan vanaf 25 mei t/m 5 juli 2023 ter inzage in het gemeentehuis, Stenevate 10 in Heinkenszand. Het gemeentehuis is voor het inzien van stukken geopend van maandag t/m donderdag van 08:30 – 12:00 uur en van 13:00 – 15:30 uur en vrijdagochtend van 08:30 – 12:00 uur. Wij vragen u om voor het inzien van stukken van tevoren telefonisch een afspraak te maken, zodat deze alvast voor u kunnen worden klaargelegd. U kunt daarvoor contact opnemen met het team Informatiebeheer en Ondersteuning via het algemene telefoonnummer 0113 - 23 83 83.

Het is mogelijk dat de gemeente tijdens de termijn van terinzagelegging nog aanvullende relevante stukken en gegevens over het plan ter inzage legt.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze naar voren brengen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Borsele, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze, verzoeken wij u om uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met het team Ruimtelijke Ontwikkeling. Het team is bereikbaar op 06 – 25 33 74 16.

Heinkenszand, 24 mei 2023

 

Naar boven