Verkeersbesluit voor plaatsing van een laadpaal ter hoogte van De Vloot 207 te Maassluis

521405

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis;

Gelet op:

De voor het nemen van een verkeersbesluit relevante wetgeving in de Wegenverkeerswet 1994, het RVV’90, het BABW en de Algemene Wet Bestuursrecht.

overwegende:

 • Dat Maassluis toegankelijk is gemaakt voor elektrische voertuigen;

 • dat hiervoor op dit moment particuliere aanvragen voor een oplaadpaal in de openbare ruimte kunnen worden gedaan;

 • dat Equans een aanvraag heeft gedaan voor een laadpaal op deze locatie, op basis van een aanvraag van Maassluis;

 • dat dan ook met het oog op de bruikbaarheid van de weg en het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik de parkeerplaatsen enkel gebruikt dienen te gaan worden ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen;

 • dat overleg met het politie basisteam Waterweg, district Rijnmond-Noord van de eenheid Rotterdam als bedoeld in artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft plaatsgevonden;

 • dat gelet op artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer het plaatsen van een verkeersbord E4 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord met daarop vermeld het doel waarmee het parkeren dient te geschieden, moet geschieden krachtens een verkeersbesluit.

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WW 1994 en artikel 21 BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

 • a.

  het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik;

 • b.

  het waarborgen van het op juiste wijze in rekening brengen van tarieven voor het gebruik van de weg;

 • c.

  het gebruik en de waarborging van de juistheid van de registers die ingevolge deze wet worden bijgehouden;

 • d.

  het voorkomen en bestrijden van fraude;

 • e.

  de regeling van positie, inrichting en werkwijze, alsmede het uitoefenen van toezicht op zelfstandige bestuursorganen die taken verrichten op het terrein van deze wet.

Hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan de teammanager van de cluster stad bij collegebesluit van 7 januari 2020.

Op grond van artikel 24 BABW, overleg heeft plaats met de korpschef van het landelijk politiekorps, namens de korpschef met de vertegenwoordiger van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. De betreffende vertegenwoordiger heeft ingestemd met de voorgestelde maatregel.

besluiten:

Twee parkeerplaatsen op de eerder genoemde locatie in te richten voor het opladen van elektrische voertuigen door:

 • 1.

  het plaatsen van het verkeersbord E4 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord ‘opladen elektrische voertuigen’ het parkeren met de bijbehorende witte kruizen op de parkeerplaats, voor twee parkeerplaatsen bij de oplaadpaal op De Vloot ter hoogte van nummer 207 (Figuur 1), anders dan op het onderbord staat vermeld, te verbieden;

 • 2.

  dit besluit te publiceren op de in de gemeente gebruikelijke wijze, alsmede in de Staatscourant.

Aldus besloten te Maassluis, 11 mei 2023

Namens het college van Burgemeester en wethouders van Maassluis,

teammanager Ruimtelijk Beleid & Beheer, cluster Stad,

P.W.M. Tol

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum publicatie tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Maassluis.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende:

 • 1.

  Naam en adres van de indiener;

 • 2.

  De dagtekening;

 • 3.

  Vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan verenigen.

Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.

Figuur 1:

Naar boven