Verkeersbesluit voor lastbeperking aan Wagenstraat tot en met P.C. Hooftlaan te Maassluis

526652

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis;

Gelet op:

De voor het nemen van een verkeersbesluit relevante wetgeving in de Wegenverkeerswet 1994, het RVV’90, het BABW en de Algemene Wet Bestuursrecht.

overwegende:

 • dat de Wagenstraat, Marelstraat, Korte Boonestraat, Lange Boonestraat en P.C. Hooftlaan in Maassluis liggen;

 • dat een groot deel van de huizen gelegen aan de Wagenstraat, Marelstraat, Korte Boonestraat, Lange Boonestraat en P.C. Hooftlaan oud en niet goed onderheid zijn;

 • dat het regelmatig langsrijden van zwaar verkeer zorgt voor overlast aan bewoners van de Wagenstraat, Marelstraat, Korte Boonestraat, Lange Boonestraat en P.C. Hooftlaan;

 • dat het regelmatig langsrijden van zwaar verkeer zorgt voor schade door trillingen aan eigendommen van bewoners van de Wagenstraat, Marelstraat, Korte Boonestraat, Lange Boonestraat en P.C. Hooftlaan;

 • dat door een lastbeperking op de Koepaardbrug het doorgaande zwaar verkeer nu vaker door het oude centrum rijdt;

 • dat de Wagenstraat, Marelstraat, Korte Boonestraat, Lange Boonestraat en P.C. Hooftlaan in beheer zijn bij de gemeente.

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WW 1994 en artikel 21 BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

 • a.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • b.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • c.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • d.

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

   

 • a.

  het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

 • b.

  het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

Hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan de teammanager van de cluster stad bij collegebesluit van 7 januari 2020.

Op grond van artikel 24 BABW, overleg heeft plaats met de korpschef van het landelijk politiekorps, namens de korpschef met de vertegenwoordiger van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. De betreffende vertegenwoordiger heeft d.d. 15 mei 2023 niet ingestemd met de voorgestelde maatregel.

Besluiten:

Tot het :

 • 1.

  het tweemaal plaatsen van bord C21 lastbeperking 45 ton conform bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 2.

  het tweemaal plaatsen van bord C20 aslastbeperking 10 ton conform bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 3.

  dit besluit te publiceren op de in de gemeente gebruikelijke wijze.

Aldus besloten te Maassluis, 10 mei 2023

Namens het college van Burgemeester en wethouders van Maassluis,

teammanager Ruimtelijk Beleid & Beheer, cluster Stad,

P.W.M. Tol

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum publicatie tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Maassluis.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende:

 • 1.

  Naam en adres van de indiener;

 • 2.

  De dagtekening;

 • 3.

  Vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan verenigen.

Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.

Naar boven