Voornemen tot uitgifte aan Laarveld fase 4 te Weert

Object informatie

TEN BEHOEVE VAN DE BOUW VAN WONINGEN IN LAARVELD FASE 4:

2 bouwkavels voor de bouw van vrije sector 2-kappers, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie W, nummer 662 (gedeeltelijk): kavel 161 groot, ca. 285 m² en kavel 162 groot, ca. 311 m².

10 bouwkavels voor de bouw van vrije sector 2-kappers, kadastraal bekend gemeente

Weert, sectie W, nummer 1248 (gedeeltelijk):

Kavel 121 groot, ca. 222 m²; Kavel 122 groot, ca. 218 m²; Kavel 123 groot, ca. 219 m²;

Kavel 124 groot, ca. 220 m²; Kavel 125 groot, ca. 221 m²; Kavel 126 groot, ca. 222 m²;

Kavel 127 groot, ca. 224 m²; Kavel 128 groot, ca. 225 m²; Kavel 129 groot, ca. 226 m²;

Kavel 130 groot, ca. 227 m².

Voornemen tot uitgifte

De gemeente Weert (“de gemeente”) is voornemens voormelde kavels uit te geven aan een particulier van wie de gemeente ruwe bouwgrond koopt in verband met de realisering van het gebied fase 4 van het woongebied Laarveld.

Deze particulier is de enige serieuze gegadigde

Gemeente is van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de uitgifte van de kavels. Ten overvloede zij erop gewezen dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt.

Deze particulier komt als enige serieuze gegadigde in aanmerking omdat:

  • De gemeente van deze particulier een perceel grond, gelegen nabij de Gertrudisstraat 8, onbebouwd, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie W, nummer 436, met een grootte van ongeveer 6.309 m² in het gebied fase 4 van het woongebied Laarveld kan kopen;

  • De gemeente deze grond nodig heeft voor de realisering van het woongebied Laarveld met de daarbij behorende infrastructurele voorzieningen;

  • De gemeente in ruil hiervoor voornoemde bouwkavels aan deze gegadigde ter beschikking wil stellen voor de grondprijs volgens de getaxeerde uitgifteprijs die geldt op het moment van levering van de bouwkavels. Deze prijs is als volgt gemaximeerd: de koopprijs bedraagt maximaal € 350,- VON per m² prijspeil 1 juli 2022. Deze koopprijs wordt geïndexeerd met 2% op jaarbasis, voor het eerst op 1 januari 2023, tot het moment van levering van de bouwkavels.

Niet eens met voorgenomen uitgifte?

Indien u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen uitgifte, dan dient u dit uiterlijk op 7 februari 2023, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan het college van burgemeester en wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert. Indien uw bericht na deze termijn wordt ontvangen, staat het de gemeente vrij om tot contractsluiting over te gaan. Het staat u in dat geval niet meer vrij om hiertegen in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente en de bovenbedoelde gegadigde zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de uitgifteovereenkomst zou worden opgekomen.

Beoordeling van uw reactie

De gemeente zal uw gemotiveerde reactie beoordelen.

Er kunnen zich dan twee situaties voordoen:

 • 1.

  De gemeente is het met uw reactie eens. Dit betekent dat de gemeente de uitgifte aan bedoelde gegadigde zal heroverwegen.

 • 2.

  De gemeente is het niet eens met uw reactie. In dat geval zal de gemeente u een termijn stellen van 20 kalenderdagen waarbinnen u nogmaals kunt aangeven dat u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen uitgifte. Dit kunt u doen door betekening van een kortgedingdagvaarding aan het adres van de gemeente. Indien voornoemde termijn wordt overschreden zonder dat de kortgedingdagvaarding aan het adres van de gemeente is betekend, staat het de gemeente vrij om tot contractsluiting over te gaan. Het staat u in dat geval niet meer vrij om hiertegen in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente en de beoogde gegadigde zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

Reden publicatie

Met deze publicatie geeft de Gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778), meer in het bijzonder het bepaalde in rechtsoverweging 3.1.6.

Naar boven