Voornemen tot uitgifte IKC Boshoven

De gemeente Weert heeft het voornemen voor de vastgoedontwikkeling van een Integraal Kind Centrum in Boshoven Humankind kinderopvang als partner te selecteren en met haar op termijn een samenwerkingsovereenkomst te sluiten waarin naast afspraken over de ontwikkeling van het vastgoed ook afspraken worden gemaakt over het verhuren of in eigendom overdragen van een (deel) van het te ontwikkelen vastgoed.

Hiervoor sluit de gemeente een voorbereidende intentieovereenkomst met de partijen Stichting Meerderweert, stichting Eduquaat en Humankind kinderopvang.

Objectinformatie

Een definitieve locatie voor het nieuwe IKC Boshoven is nog niet bekend, maar zal bij voorkeur een locatie in eigendom zijn van de gemeente en/of de scholen. Thans is hiervoor een locatiestudie in voorbereiding waarbij meerdere locaties in Boshoven onderzocht worden op geschiktheid. De bestaande locaties van de scholen en kinderopvang op de percelen gemeente Weert sectie N nummer 5934 (Odaschool, stichting Meerderweert) en sectie N nummer 6318 (gedeeltelijk) (Uitkijktoren, stichting Eduquaat) maken onderdeel uit van de locatiestudie.

Enige serieuze gegadigde

Ten aanzien van de IKC-ontwikkeling wordt Humankind kinderopvang als enige serieuze gegadigde beschouwd voor het onderdeel kinderopvang en BSO.

De gemeente Weert is van mening dat om de volgende redenen Humankind kinderopvang de enige serieuze gegadigde is om als partner deel te nemen in de vastgoedontwikkeling van het beoogde IKC Boshoven en op termijn na oplevering van het IKC Boshoven (een deel van) het vastgoed met een huur- of koopovereenkomst aan haar te gaan verhuren c.q. in eigendom over te nemen:

  • 1.

   De gemeente Weert geeft hiermee invulling aan de afgesloten samenwerkingsvorm 3Hoven tussen de partijen Stichting Meerderweert, Stichting Eduquaat en Humankind kinderopvang, de door het college vastgestelde projectopdracht IKC Boshoven (mei 2022) en de intentieovereenkomst tussen de gemeente Weert, Stichting Meerderweert, Stichting Eduquaat en Humankind kinderopvang.

  • 2.

   Door de beoogde verhuur of verkoop aan Humankind kinderopvang wordt gegarandeerd dat de bestaande kinderopvang en buitenschoolse opvang in samenhang met het 3Hoven onderwijsconcept voor de langere termijn doorgang kan vinden.

  • 3.

   De gemeente Weert sluit met de partijen Stichting Meerderweert, Stichting Eduquaat en Humankind kinderopvang een intentieovereenkomst. Hierin zijn onder meer afspraken gemaakt over het proces, de positie van partijen en de vervolgfasen van het project.  

  • 4.

   Via de nadere afspraken in een nog af te sluiten samenwerkingsovereenkomst heeft de gemeente grip op onder andere de beschikbaarheid en betaalbaarheid van de kinderopvang en de kwaliteit hiervan.

Niet eens met voorgenomen uitgifte?

Indien u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen uitgifte, dan dient u dit uiterlijk voor 8 februari 2023 kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan het college van burgemeester en wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert. Indien uw bericht na deze termijn wordt ontvangen, staat het de gemeente vrij om tot contractsluiting over te gaan. Het staat u in dat geval niet meer vrij om hiertegen in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt.

De gemeente en de bovenbedoelde gegadigde zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de uitgifteovereenkomst zou worden opgekomen.

Beoordeling van uw reactie

De gemeente zal uw gemotiveerde reactie beoordelen.

Er kunnen zich dan twee situaties voordoen:

 • 1.

  De gemeente is het met uw reactie eens. Dit betekent dat de gemeente de uitgifte aan bedoelde gegadigde zal heroverwegen.

 • 2.

  De gemeente is het niet eens met uw reactie. In dat geval zal de gemeente u een termijn stellen van 20 kalenderdagen waarbinnen u nogmaals kunt aangeven dat u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen uitgifte. Dit kunt u doen door betekening van een kortgedingdagvaarding aan het adres van de gemeente. Indien voornoemde termijn wordt overschreden zonder dat de kortgedingdagvaarding aan het adres van de gemeente is betekend, staat het de gemeente vrij om tot contractsluiting over te gaan. Het staat u in dat geval niet meer vrij om hiertegen in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente en de beoogde gegadigde zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

Reden publicatie

Met deze publicatie geeft de Gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778), meer in het bijzonder het bepaalde in rechtsoverweging 3.1.6

Naar boven