Verleende omgevingsvergunning Parallelweg 20, Batenburg

 

Voor het onderstaande project is een omgevingsvergunning verleend. Het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning is voorbereid op basis van de reguliere voorbereidingsprocedure paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en is door het college van burgemeester en wethouders van Wijchen op genoemde datum verzonden naar de betreffende aanvrager:

 

Parallelweg 20 , 6634AB Batenburg , het verbouwen van een woning, verleend en verzonden op 12 mei 2023 .

 

Ter inzage / informatie

Schriftelijke stukken over een onderwerp zoals bedoeld in de publicatie zijn vanaf nu alleen op afspraak in te zien bij de medewerkers van het team vergunningverlening in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u bij hen een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers van het team vergunningverlening zijn voor vragen en voor het maken van een afspraak bereikbaar via telefoonnummer 088 – 432 70 00. Zij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 tot 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur en op vrijdagochtend tussen 10.00 tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk altijd een e-mail sturen naar bouwenenleefomgeving@drutenwijchen.nl.

Bent u het niet eens met ons besluit?

Heeft u vragen over een besluit of bent u het er niet mee eens? Belt u dan eerst met de gemeente. We nemen dan het besluit met u door. Wilt u daarna toch bezwaar maken? Dan kunt u dit binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit aan de aanvrager doen. Hoe u dit doet, leest u hieronder.

 

Hoe maakt u bezwaar?

U maakt bezwaar door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen. Zo’n brief heet een bezwaarschrift. Let erop dat uw brief binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit aan de aanvrager door ons ontvangen moet zijn.

 

In uw brief moet het volgende staan:

  • uw naam en adres;

  • uw e-mailadres en telefoonnummer;

  • de datum van uw brief;

  • het besluit waartegen u bezwaar maakt;

  • de redenen waarom u bezwaar maakt;

  • uw handtekening.

 

 

Het adres is:

College van burgemeester en wethouders gemeente Wijchen

Postbus 9000

6600 HA Wijchen

 

Wilt u dat het besluit niet meteen wordt uitgevoerd?

Ook al maakt u bezwaar, dan kan het besluit toch meteen uitgevoerd worden. Wilt u dat gewacht wordt met het uitvoeren van het besluit totdat er over uw bezwaarschrift is beslist? Dan kunt u de rechter vragen om een voorlopige uitspraak te doen. Dit heet een voorlopige voorziening. Let op: u kunt dit alleen aan de rechter vragen als u ook een bezwaarschrift heeft opgestuurd naar de gemeente Wijchen. Ook moet er sprake zijn van spoed wanneer u dit wilt vragen aan de rechter.

 

Hoe vraagt u dit aan de rechter?

U kunt op twee manieren aan de rechter vragen om een voorlopige uitspraak te doen:

  • U stuurt een brief aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hierin vraagt u om een voorlopige voorziening. Stuur een kopie mee van uw bezwaarschrift.

  • U stuurt digitaal een verzoek naar de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht -> digitaal procederen -> rechtbanken sector bestuursrecht.

U betaalt griffierecht als u vraagt om een voorlopige voorziening. U kunt aan de rechtbank vragen hoe hoog dit bedrag is.

Naar boven