Verlening omgevingsvergunning, het vergroten van bestaande opening tussen woon en eetkamer, Nachtegaallaan 11 2623GC Delft

Op de aangegeven datum is de volgende omgevingsvergunning naar de aanvrager verzonden: 10-05-2023

Nachtegaallaan 11 2623GC Delft, het vergroten van bestaande opening tussen woon en eetkamer

De vergunning ligt vanaf de dag na bovengenoemde verzenddatum, gedurende zes weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum van de gemeente. Voor verdere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14015 of via het formulier op www.delft.nl/contact.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, p/a postbus 78, 2600 ME Delft. U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de website van gemeente Delft (https://www.delft.nl/bestuur-en-organisatie/klacht-en-bezwaar/bezwaar-maken). U hebt hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Let op: De bezwaartermijn gaat in op de dag na de verzenddatum van deze vergunning.

Een bezwaarschrift leidt niet automatisch tot uitstel van de gevolgen van dit besluit. U kunt daarom naast het indienen van bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Naar boven