Eerste wijziging van de Beleidsregel Tijdelijke tegemoetkoming energiebesparende maatregelen lokale bedrijven gemeente Roermond 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond,

 

gezien het voorstel van 9 mei 2023;

 

overwegende dat;

 

  • -

    De huidige beleidsregel Tijdelijke tegemoetkoming energiebesparende maatregelen lokale bedrijven gemeente Roermond 2023 te verlengen tot 1 oktober 2023 zodat lokale bedrijven aanspraak kunnen blijven maken op een subsidie.

gelet op het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening gemeente Roermond 2008 en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

besluit:

Vast te stellen de Eerste wijziging van de Beleidsregel Tijdelijke tegemoetkoming energiebesparende maatregelen lokale bedrijven gemeente Roermond 2023.

Artikel I  

De beleidsregel Tijdelijke tegemoetkoming energiebesparende maatregelen lokale bedrijven gemeente Roermond 2023 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

In artikel 4, 2e lid, wordtde activiteiten als bedoeld in het eerste lid moeten, in afwijking van het gestelde in artikel 26, lid 1 van de Asv 2008, worden uitgevoerd in de periode tussen 1 februari 2023 en 31 december 2023” vervangen door “de activiteiten als bedoeld in het eerste lid moeten, in afwijking van het gestelde in artikel 26, lid 1 van de Asv 2008, worden uitgevoerd in de periode tussen 1 februari 2023 en 31 maart 2024”.

 

B

In artikel 6, 1e lid wordt “het subsidieplafond voor de looptijd van deze regeling bedraagt € 50.000” vervangen door “het subsidieplafond voor de looptijd van deze regeling bedraagt € 150.000”.

 

C

In artikel 7, 2e lid wordt “een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend tot 1 mei 2023” vervangen door “een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend tot 1 oktober 2023”.

 

D

In artikel 8, 2e lid wordt “deze regeling vervalt op 1 augustus 2023” vervangen door “deze regeling vervalt op 31 december 2023”.

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang op de dag na die van bekendmaking.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond in zijn vergadering van 9 mei 2023.

Het college van burgemeester en wethouders,

de (wnd) secretaris, S.C.J. Scheepers

de (wnd) burgemeester, O. Hoes

Naar boven