Ontwerpbestemmingsplan IV Binnenstad (De Nieuwe Eindhoven), besluit vormvrije m.e.r.- beoordeling, omgevingsvergunning V22/49345

Burgemeester en wethouders van Eindhoven maken bekend dat vanaf 19 januari 2023 ter inzage liggen:

 • 1.

  het ontwerp van het bestemmingsplan IV Binnenstad (De Nieuwe Eindhoven); 

 • 2.

  het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit;

 • 3.

  de ontwerp-omgevingsvergunning V22/49345.

 • 1.

  Ontwerpbestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie van een woontoren van maximaal 75 meter met maximaal 180 woningen. Rond de voet van de woontoren wordt voorzien in een stadstuin die openbaar toegankelijk wordt.

 • 2.

  Vormvrije m.e.r-beoordelingsbesluit

Burgemeester en wethouders van Eindhoven hebben op 10 januari 2023 besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld voor het realiseren van IV Binnenstad (De Nieuwe Eindhoven) in het plangebied. Uit de opgestelde aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat het plan geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zal hebben. Het opstellen van een milieueffectrapport is dan ook niet noodzakelijk.

 • 3.

  Ontwerp omgevingsvergunning

De aanvraag omgevingsvergunning betreft de realisatie van een woontoren van maximaal 75 meter met maximaal 180 woningen. Rond de voet van de woontoren wordt voorzien in een stadstuin die openbaar toegankelijk wordt..

Coördinatieregeling

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de gemeentelijke coördinatieverordening maakt het mogelijk dat de verschillende besluiten die genomen moeten worden en plannen die vastgesteld moeten worden om een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken tegelijk worden voorbereid en bekend gemaakt. De aanvrager heeft op grond van de coördinatieverordening verzocht om naast de vereiste herziening van het bestemmingsplan ook de ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning gecoördineerd te behandelen.

Inzage

Het ontwerp van het bestemmingsplan IV Binnenstad (De Nieuwe Eindhoven), het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit en de omgevingsvergunning V22/49345, liggen gedurende 6 weken, met ingang van donderdag 19 januari 2023 tot en met woensdag 1 maart 2023, ter inzage. U kunt de stukken inzien bij het Inwonersplein in het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Eindhoven. De openingstijden van het Inwonersplein zijn op maandag van 8.30 uur tot 19.00 uur, op dinsdag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Daarnaast kunt u het ontwerp van het bestemmingsplan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via de directe link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0772.80414-0201 

De bronbestanden zijn beschikbaar via: https://digitaleplannen.nl/0772/manifest.html

Zienswijzen op de diverse besluiten

Tijdens de genoemde termijn is het voor iedereen mogelijk om een zienswijze in te dienen met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan en/of de omgevingsvergunning. Dit kan digitaal, schriftelijk of mondeling. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welke van de onder punten 1 t/m 3 genoemde documenten deze betrekking heeft.

 

Zienswijze vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen dit besluit geen bezwaar of beroep open, tenzij het de belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. Eventuele bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u inbrengen als zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van Eindhoven, t.a.v. het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven

Een schriftelijke zienswijze moet zijn voorzien van een datum, naam, adres en handtekening. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen deze betrekking heeft.

Het digitaal indienen van een zienswijze kan uitsluitend met het formulier dat hiervoor beschikbaar is op de gemeentelijke website via de directe link www.eindhoven.nl/zienswijze. Zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend.

Wilt u liever mondeling een zienswijze indienen dan dient u vóór 22 februari 2023 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar, bereikbaar via het telefoonnummer 06 39080757.

Eindhoven 18 januari 2023

Naar boven