Beleidsregels geveltuinen Sluis 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis;

gelet op het bepaalde in artikelen 1:4 en 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening in combinatie met artikel 1:3, vierde lid juncto artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht,

besluit: vast te stellen de Beleidsregels geveltuinen Sluis 2023.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze beleidsregels verstaan onder:

 • 1.

  Algemene plaatselijke verordening: de Algemene plaatselijke verordening Sluis en ingeval van herziening van deze verordening de Algemene plaatselijke verordening zoals deze nadien en laatstelijk door de raad van de gemeente Sluis – hierna APV – is vastgesteld;

 • 2.

  Geveltuin: een in de openbare weg direct grenzend aan de gevel van een gebouw aangebrachte beplanting;

 • 3.

  Openbare weg: alle voor het wegverkeer openstaande wegen, zoals hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2 Geveltuin

De bewoner c.q. gebruiker van een gebouw is bevoegd tot het inrichten van de openbare plaats als geveltuin en het daartoe opbreken, uitnemen en bewaren van de bestaande weg/trottoirverharding onder de volgende voorwaarden:

 • Akkoord van de huiseigenaar;

 • Maximaal 45 cm (1,5 stoeptegel) breed gemeten vanuit de gevel van het gebouw waartoe de geveltuin behoort;

 • Maximaal 30 cm diep (i.v.m. huisaansluitingen);

 • Minimaal resterende doorgang op trottoir of voetgangersgedeelte van 1,50 meter;

 • Opsluitbanden tot 1 centimeter onder de bestaande tegelverharding plaatsen;

 • Gebruik van bemeste tuinaarde en organische mestkorrels;

 • Geen grote prikkende struiken, boompjes of struiken die later grote bomen worden;

 • Geen woekerende exoten (zoals bamboe);

 • Geen hek rond de geveltuin;

 • Straatnaamborden moeten zichtbaar blijven;

 • De bewoner dient de overgebleven tegels te bewaren zodat in het geval van verhuizen de tegeltuin teruggebracht kan worden in de oorspronkelijke staat;

 • Vooraf aan de werkzaamheden adviseren we de aanvrager een controle melding te doen bij het kadaster om eventuele kabels en leidingen inzichtelijk te hebben. Een zogenaamde klic melding (https://www.kadaster.nl/producten/woning/klic-melding).

 • Bij twijfel over aanwezige leidingen of kabels dient de bewoner de gemeente te informeren. Als de gemeente niet wordt geïnformeerd is de bewoner verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van de aanleg van de geveltuin;

Artikel 3 Onderhoud

 • 1.

  De eigenaar of beheerder van de beplanting is gehouden deze te onderhouden als een goed huisvader. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud en snoeien van de geveltuin ligt bij de bewoner;

 • 2.

  Beplanting moet binnen het vak van 45 cm (1,5 stoeptegel) blijven. Plant dus kleine heesters, heide en eenjarige planten.

 • 3.

  Wanneer er werk is aan kabels en leidingen onder de geveltuin is de gemeente niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor financiële schade, beschadiging of tijdelijke verwijdering van de geveltuin.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

 • 1.

  De houder van de beplanting is aansprakelijk voor schade welke als gevolg van het gebruikmaken van de in deze beleidsregels genoemde mogelijkheden mocht worden toegebracht aan de gemeente en/of derden; de houder vrijwaart de gemeente van aanspraken van derden.

 • 2.

  De gemeente is op generlei wijze aansprakelijk voor schade die aan de geveltuin mocht ontstaan.

 • 3.

  Bij verwaarlozing van de geveltuin waardoor struikelgevaar ontstaat dient de bewoner na het eerste gemeentelijk verzoek de geveltuin binnen een week terugbrengen naar de oude staat of de weg/trottoirverharding in de oorspronkelijke staat terugbrengen.

Artikel 5 Beëindiging

 • 1.

  Bij het beëindigen van de geveltuin dient de weg/trottoirverharding in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht;

 • 2.

  Handelen in strijd met of niet-nakomen van één of meerdere van voornoemde voorwaarden kan leiden tot het beëindigen van het gebruik van de openbare weg. Daarbij kan bestuursdwang of het opleggen van een last onder dwangsom overeenkomstig de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht worden toegepast.

Artikel 6 Eigendom ondergrond

De gemeente blijft eigenaar van de ondergrond.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als: “Beleidsregels geveltuinen Sluis 2023”.

 

Naar boven