Voucherregeling gasbesparing voor huurders Nieuwborgen gemeente Oldambt 2023

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt;

 

gelezen het voorstel van het team Ruimte en Economie;

 

gelet op de wens om woningen te verduurzamen door het besparen van gas in woningen en dit te bereiken door gas besparende maatregelen te subsidiëren door middel van vouchers.

 

gelet op titel 4.2 (subsidies) van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), artikel 156, derde lid van de Gemeentewet en de bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Oldambt 2020;

 

besluit vast te stellen de:

 

Voucherregeling gasbesparing huurders N ieuwborgen gemeente Oldambt 2023

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • a.

  ASV: Algemene Subsidieverordening gemeente Oldambt

 • b.

  voucher: subsidie in de vorm van een of meer waardebonnen, waarmee huurders van een woning van Woonstichting Groninger Huis met een postcode gelegen in Nieuwolda en Wagenborgen producten kunnen inkopen om activiteiten zoals bedoeld in artikel 4 uit te voeren;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt;

 • d.

  Factuur:

 • e.

  Nieuwborgen.net: project die zich richt op het aardgasvrij maken van woningen in de dorpen Nieuwolda en Wagenborgen;

 • f.

  Woonstichting Groninger Huis: een plattelandscorporatie met 4500 woningen in de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Eemsdelta.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze voucherregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van vouchers door het college voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten.

Hoofdstuk 2. De activiteiten

Artikel 3 Doelgroep

Huurders van woningen van Woonstichting Groninger Huis met een postcode in Nieuwolda of Wagenborgen en die op gas koken wanneer deze regeling van kracht is.

Artikel 4 De activiteiten

 • 1.

  Een subsidie, in de vorm van een voucher, kan op aanvraag worden verleend voor:

 • a.

  de aanschaf van een pannenset (geschikt voor inductie); en/of

 • b.

  de aanschaf van een inductie kookplaat, zoals:

  • I.

   Vrijstaande inductie kookplaat

  • II.

   Inbouw inductie kookplaat (hierbij geldt de voorwaarde dat de huidige kookvoorziening ook is ingebouwd)

  • III.

   Inductie fornuis (met oven)

Hoofdstuk 3. Kosten

Artikel 5 Kosten die in aanmerking komen voor subsidie

Voor een activiteit als bedoeld in artikel 4, onder a en b, komen voor subsidie in aanmerking de kosten voor:

 • a.

  de aanschaf (aankoopprijs), en;

 • b.

  de installatiekosten van de inductie kookplaat.

Artikel 6 Voucherbedrag

 • 1.

  De voucher voor de aanschaf van de pannenset bedraagt € 100,-.

 • 2.

  De voucher voor de aanschaf van de inductie kookplaat bedraagt € 800,-.

Artikel 7 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 300.000,-.

 • 2.

  De verdeling van de vouchers gaat op volgorde van binnenkomst.

Hoofdstuk 4. Besluitvorming subsidie

Artikel 8 Aanvraag en aanvraagperiode

 • 1.

  Een aanvraag wordt ingediend bij het college via de website nieuwborgen.net.

 • 2.

  Een aanvraag kan worden ingediend tot en met 31 december 2023.

 • 3.

  Een aanvraag bevat in ieder geval de volgende gegevens en documenten:

 • a.

  de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de aanvrager;

 • b.

  de activiteit waarvoor een voucher wordt aangevraagd;

 • c.

  het adres van de woning ten behoeve waarvan een voucher wordt aangevraagd.

 • 4.

  Een aanvraag voor een inductie kookplaat bevat aanvullend:

  • a.

   Een foto van de meterkast

  • b.

   Een foto van het huidige kooktoestel

 

 

Artikel 9 Beslistermijn

Het college beslist uiterlijk binnen 4 weken op de aanvraag om een voucher. Bij toekenning is de voucher direct te downloaden via de website van nieuwborgen.net.

Artikel 10 Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd de weigeringsgronden in artikel 10 ASV wordt de voucher in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  de postcode van de woning niet is gelegen in Wagenborgen (9945) of Nieuwolda (9944);

 • b.

  de aanvrager geen huurder is van een woning van Woonstichting Groninger Huis.

Artikel 11 Verplichtingen

 • 1.

  De toegekende voucher dient binnen 6 maanden te worden besteed op de wijze zoals beschreven staat op de website nieuwborgen.net. Deze termijn gaat lopen vanaf de dag van toekenning.

 • 2.

  De aanvrager dient zelf gebruik te maken van de inductie kookplaat en/of pannenset.

 • 3.

  De aanvrager dient medewerking te verlenen aan een steekproefsgewijze controle door het college.

 • 4.

  De aanvrager dient de inductiekookplaat ten minste twee jaar na aanschaf in de woning te laten waarvoor is aangevraagd zolang de aanvrager de huurder is van die woning.

Artikel 12 Verantwoording en vaststelling

 • 1.

  De subsidie (in de vorm van een voucher) wordt vastgesteld binnen 4 weken nadat de voucher is besteed en de bijbehorende factuur door de aanvrager is verstrekt aan het college door middel van het uploaden van de factuur, door de leverancier, via de website van nieuwborgen.net.

 • 2.

  De subsidie wordt conform het werkelijk uitgegeven voucherbedrag vastgesteld wanneer er aan de verplichtingen, zoals gesteld in artikel 11 eerste tot en met derde lid, is voldaan.

 • 3.

  Wanneer bij de vaststelling blijkt dat er niet aan deze verplichtingen is voldaan dan zal de vaststelling van de subsidie € 0,- bedragen. Bij besteding van de voucher zal er een terugvordering plaatsvinden van het werkelijk uitgegeven voucherbedrag.

 

 

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 13 Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan besluiten de aanvrager subsidie te verlenen in de vorm van het verstrekken van een voucher voor de aanschaf van een kookplaat anders dan inductie. De aanvrager motiveert zijn of haar keuze voor een andere elektrische kookplaat.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen besluiten – ten gunste van de aanvrager – af te wijken van de bepalingen van deze subsidieregeling, indien toepassing van deze subsidieregeling, leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

 • 3.

  In alle gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorzien besluit het college.

Artikel 14 Inwerkingtreding

De Voucherregeling gasbesparing huurders Nieuwborgen gemeente Oldambt 2023 treedt - na behoorlijk te zijn bekendgemaakt - in werking op de dag na die van bekendmaking.

Artikel 15 Citeertitel

Deze voucherregeling kan worden aangehaald als Voucherregeling gasbesparing huurders Nieuwborgen gemeente Oldambt 2023.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt op 9 mei 2023.

De secretaris De burgemeester

B. Aukema C.Y. Sikkema

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 4 De activiteiten

De aanschaf, zoals bedoeld in dit artikel, wordt gedaan bij leveranciers en detailhandelaren die met de gemeente Oldambt een overeenkomst zijn aangegaan voor besteding van de vouchers. De gemeente Oldambt maakt de informatie over deze toeleveranciers en detailhandelaren bekend op de website nieuwborgen.net. Het staat een aanvrager vrij om de gemeente Oldambt te verzoeken een bepaalde toeleverancier en/of detailhandelaar op te nemen in haar overzicht/lijst. De gemeente zal over dit verzoek eenzijdig een besluit nemen en het verzoek zal niet leiden tot een aanpassing van in deze regeling genoemde termijnen en andere voorwaarden.

Artikel 8 Aanvraag en aanvraagperiode

De aanvrager ontvangt een unieke Padwiezercode waarmee kan worden inlogt op nieuwborgen.net waarna een aanvraag kan worden ingediend.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Een motivering kan zijn dat de aanvrager in het bezit is van een pacemaker.

 

Naar boven