Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Katwijk;

 

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, artikel 2 van de Parkeerverordening Katwijk en artikelen 2 en 10 van de Verordening Parkeerbelastingen 2023;

 

gelet op het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2023 van 6 december 2022;

 

besluit tot aanwijzing van plaatsen, tijdstippen en de wijze waarop tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd (Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2023);

Artikel 1  

Als plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2023 mag worden geparkeerd, is vastgesteld de bij dit besluit horende bijlage 1, ‘Plaats, tijdstip en wijze van betaling van betaald parkeren in de gemeente Katwijk’ met bijbehorende kaart ‘Gereguleerd parkeren Katwijk aan Zee’.

Artikel 2  

Als plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen 2023, is vastgesteld de bij dit besluit horende bijlage 2, ‘Plaatsen waar vergunningparkeren geldt in de gemeente Katwijk’ met bijbehorende kaart ‘Gereguleerd parkeren Katwijk aan Zee’.

Artikel 3  

De adressen waarvoor een aanvraag voor een parkeervergunningen wordt geweigerd, als bedoeld in artikel 7 van de Parkeerverordening Katwijk, zijn vastgesteld in de bij dit besluit horende bijlage 3.

Artikel 4  

 • 1.

  Deze Wijziging aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2023 treedt in werking met ingang van 1 juni 2023;

 • 2.

  Het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2023 met kenmerk Z2982759D2982770 van 6 december 2022 wordt ingetrokken met ingang van 1 juni 2023. Zij blijft nog van toepassing op de belastbare feiten die zich voor deze datum hebben voorgedaan;

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Wijziging aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2023.

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk op 9 mei 2023.

Katwijk, 9 mei 2023,

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,

mr. drs. R.T. Jie Sam Foek

de burgemeester,

ir. C.L. Visser

Bijlage 1 Plaats, tijdstip en wijze van betaling van betaald parkeren in de gemeente Katwijk

 

Behorende bij: Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2023

Zie ook kaart ‘Gereguleerd parkeren Katwijk aan Zee’ (lijst onder 2 is leidend)

 

 • 1.

  De parkeerduur is onbeperkt, tenzij anders aangegeven. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur.

 • 2.

  De plaatsen waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2023 mag worden geparkeerd zijn:

  straat

  toelichting

  zone

  opmerkingen

  Baljuwstraat

  tussen Baljuwplein en Elleboogstraat

  Katwijk aan Zee centrumzone

  Boulevard

  tussen Rijnmond en Seinpoststraat

  Katwijk aan Zee centrumzone

  Boulevard

  tussen de Oude Kerk en Koningin Wilhelminastraat

  Katwijk aan Zee centrumzone

  max. telkens

  90 minuten

  Buitensluisstraat

  binnenpleintje vanaf de Koningin Emmastraat

  Katwijk aan Zee centrumzone

  Duinplein

  Katwijk aan Zee centrumzone

  Elleboogstraat

  parkeerplein voor ingang supermarkt

  Katwijk aan Zee centrumzone

  max. telkens

  90 minuten

  Havenstraat

  Katwijk aan Zee centrumzone

  Jan Tooropstraat

  tussen Boulevard en E.A. Borgerstraat

  Katwijk aan Zee centrumzone

  Koningin Emmastraat

  tussen Koningin Wilhelminastraat en Burgersdijkstraat

  Katwijk aan Zee centrumzone

  Koningin Wilhelminastraat

  Katwijk aan Zee centrumzone

  max. telkens

  90 minuten

  Loggerstraat

  Katwijk aan Zee centrumzone

  Rijnmond

  tussen Boulevard en E.A. Borgerstraat

  Katwijk aan Zee centrumzone

  Sluisweg

  tussen Koningin Wilhelminastraat en Burgersdijkstraat

  Katwijk aan Zee centrumzone

  Te Brittenstraat

  tussen Boulevard en E.A. Borgerstraat

  Katwijk aan Zee centrumzone

  Tramstraat

  tussen Koningin Wilhelminastraat en Noordeinde

  Katwijk aan Zee centrumzone

  max. telkens

  90 minuten

  Voorstraat

  tussen Louwestraat en Dwarsstraat / Noordeinde

  Katwijk aan Zee centrumzone

  max. telkens

  90 minuten

  Vuurbaakplein

  Katwijk aan Zee centrumzone

  Burgersdijkstraat

  Grensstraat beide zones

  Dwarsstraat

  Grensstraat beide zones

  max. telkens

  90 minuten

  Drieplassenweg

  tussen Koninginneweg en Seinpoststraat

  Grensstraat beide zones

  E.A. Borgerstraat

  Grensstraat beide zones

  Hoogstraat

  tussen Weth. F.E. Meerburg senior kade en Sluisweg

  Grensstraat beide zones

  Koninginneweg

  ma-zo tot 18:00 uur

  Grensstraat beide zones

  max. telkens

  90 minuten

  Noordeinde

  Grensstraat beide zones

  max. telkens

  90 minuten

  Seinpoststraat

  tussen Boulevard en Drieplassenweg

  Grensstraat beide zones

  Sluisweg

  tussen Burgersdijkstraat en Hoogstraat

  Grensstraat beide zones

  Zuidstraat

  tussen Koninginneweg en Dwarsstraat

  Grensstraat beide zones

  max. telkens

  90 minuten

  Boulevard

  tussen Seinpoststraat en Sportlaan

  Katwijk aan Zee ringzone

  Drieplassenweg

  Tussen Seinpoststraat en Sportlaan

  Katwijk aan Zee ringzone

  Haven

  tussen 1 tot en met 9A

  Katwijk aan Zee ringzone

  Mr. D. Donker Curtiusstraat

  tussen Sluisweg en Te Brittenstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  Parklaan

  parallelweg noordzijde

  Katwijk aan Zee ringzone

  Paul Krugerstraat

  tussen Sluisweg en Te Brittenstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  Prins Hendrikkade

  tussen Zwaaikom en Mr. H. v.d. Hoevenstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  Rijnmond

  tussen E.A. Borgerstraat en Sluisweg

  Katwijk aan Zee ringzone

  Schelpendam

  hoofdrijbaan

  Katwijk aan Zee ringzone

  Secretaris Varkevisserstraat

  tussen Drieplassenweg en Roest van Limburgstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  Sluisweg

  tussen Hoogstraat en Te Brittenstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  Sportlaan

  Katwijk aan Zee ringzone

  Stationsstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  Te Brittenstraat

  tussen E.A. Borgerstraat en Mr. D. Donker Curtiusstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  Torenstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  Tramstraat

  tussen Noordeinde en Zeeweg

  Katwijk aan Zee ringzone

  Voorstraat

  tussen Noordeinde en Stationsstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  Wethouder F.E. Meerburg senior kade

  tussen Hoogstraat en Te Brittenstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  Zuidstraat

  tussen Dwarsstraat en Voorstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  Zwanenburgstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  Noordduinseweg

  Parkeerterrein + straat

  Parkeerterrein Noordduinen

  Zuidduinseweg

  Parkeerterrein + straat

  Parkeerterrein Zuidduinen

 • 3.

  Het tijdstip waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2023 mag worden geparkeerd zijn:

  • van maandag tot en met zondag van 9:00 tot 21:00 uur, uitgezonderd Nieuwjaarsdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag.

 • 4.

  Wijze van betalen

  • a.

   Ter zake van betaald parkeren in de gebieden genoemd onder 2 geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur door:

   • het inwerpen van muntstukken van €0,10, €0,20, €0,50, €1,00 of €2,00 (daar waar mogelijk);

   • met een rekening-gebonden kaart met PIN/contactloos.

  • b.

   Er moeten ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur worden geworpen als nodig zijn of er dient voldoende saldo te staan op de rekening waaraan de rekening-gebonden kaart (pinpas) is gekoppeld als nodig is.

  • c.

   Bij het betaald parkeren op straat moet – met uitzondering van het betaald parkeren op parkeerterreinen welke zijn voorzien van een slagboom – gebruik worden gemaakt van parkeerapparatuur waarbij bij voldoening van de parkeerbelasting een kenteken moet worden ingevoerd. Hiervoor moet het kenteken worden opgegeven van het in het betreffende gebied te parkeren voertuig. Na voldoening op aangifte kan naar eigen voorkeur een kwitantie worden afgedrukt. Het is niet verplicht de kwitantie in het motorvoertuig achter te laten.

  • d.

   In afwijking van het bepaalde onder 4a kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur tevens geschieden door het via een telefoon inloggen op de centrale computer van het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV). Hiervoor moet de belastingplichtige geregistreerd zijn bij een bedrijf dat belparkeren aanbiedt in Katwijk. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de gebiedscode telefonisch door te geven aan het bedrijf. Tevens neemt de belastingplichtige de overige voorwaarden van het bedrijf in acht. Wanneer niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan, wordt de belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 6 en geldt de betalingstermijn zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 7 van de Verordening parkeerbelastingen 2023.

  • e.

   Wanneer sprake is van een tijdvak met gratis parkeren voorafgaand aan een tijdvak met betaald parkeren (zoals de eerste twee uur gratis), moet altijd het kenteken worden opgegeven conform lid c of moet altijd worden ingelogd op de centrale computer van het SHPV conform lid d.

 • 5.

  Restitutie van teveel betaalde parkeerbelasting (niet zijnde parkeervergunningen)

  • a.

   Restitutie is mogelijk in de volgende gevallen:

   • i.

    als de belastingplichtige bij de parkeerautomaat dubbel heeft betaald, bijvoorbeeld als een tikfout in het kenteken is gemaakt;

   • ii.

    als de belastingplichtige extra parkeerkosten heeft gemaakt door een storing in één van de systemen van de gemeente;

   • iii.

    als de belastingplichtige extra parkeerkosten heeft gemaakt door een fout van de gemeente.

  • b.

   Restitutie is niet mogelijk in de volgende gevallen:

   • i.

    als de belastingplichtige een volledig verkeerd kenteken heeft ingevoerd;

   • ii.

    als de belastingplichtige vergeten is af te melden bij de provider van belparkeren (conform het bepaalde onder bijlage 1, lid 4 onder d).

  • c.

   Belastingplichtige kan restitutie aanvragen door een verklaring te overleggen voorzien van bewijsmateriaal, bestaande uit een scan/foto van het originele betaalbewijs of kopie bankafschrift of parkeerhistorie/transactieoverzicht van de provider van belparkeren.

Bijlage 2 Plaatsen waar vergunningparkeren geldt in de gemeente Katwijk

 

Behorende bij: Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2023

Zie ook kaart ‘Gereguleerd parkeren Katwijk aan Zee’ (lijst onder 1 is leidend)

 

 • 1.

  De plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen 2023 zijn:

  straat

  toelichting

  zone

  opmerkingen

  Andreasplein

  plein

  inclusief 16 en 17

  Katwijk aan Zee centrumzone

  B.J. Blommersstraat

  tussen Boulevard en Koninginneweg

  Katwijk aan Zee centrumzone

  vergunninghouders

  Badstraat

  Katwijk aan Zee centrumzone

  Baljuwplein

  Katwijk aan Zee centrumzone

  Baljuwstraat

  tussen Baljuwplein en Elleboogstraat

  Katwijk aan Zee centrumzone

  Baljuwstraat

  tussen Princestraat en Baljuwplein

  Katwijk aan Zee centrumzone

  vergunninghouders

  Boulevard

  tussen Rijnmond tot Seinpoststraat

  Katwijk aan Zee centrumzone

  Buitensluisstraat

  Katwijk aan Zee centrumzone

  vergunninghouders

  Buitensluisstraat

  binnenpleintje toegankelijk vanaf Te Brittenstraat

  Katwijk aan Zee centrumzone

  Dirk Huigenszdam

  Katwijk aan Zee centrumzone

  vergunninghouders

  Duinplein

  Katwijk aan Zee centrumzone

  Elleboogstraat

  Katwijk aan Zee centrumzone

  Elleboogstraat

  gedeelte voor 5 tot en met 11 (oneven)

  Katwijk aan Zee centrumzone

  vergunninghouders

  Emmaplein

  Katwijk aan Zee centrumzone

  Havenstraat

  Katwijk aan Zee centrumzone

  Hoogstraat

  8 tot en met 30 (even)

  (straat is grensstraat beide zones)

  Katwijk aan Zee centrumzone

  Jan Tooropstraat

  tussen Boulevard en E.A. Borgerstraat

  Katwijk aan Zee centrumzone

  Koningin Emmastraat

  tussen Waaigat en Koningin Wilhelminastraat

  Katwijk aan Zee centrumzone

  vergunninghouders

  Koningin Emmastraat

  tussen Koningin Wilhelminastraat en Burgersdijkstraat

  Katwijk aan Zee centrumzone

  Koningin Wilhelminastraat

  Katwijk aan Zee centrumzone

  Loggerstraat

  Katwijk aan Zee centrumzone

  Louwestraat

  Katwijk aan Zee centrumzone

  vergunninghouders

  Museumstraat

  Katwijk aan Zee centrumzone

  vergunninghouders

  Noordzeepassage

  Katwijk aan Zee centrumzone

  Oosterhof

  Katwijk aan Zee centrumzone

  vergunninghouders

  Oostpad

  Katwijk aan Zee centrumzone

  vergunninghouders

  Princedwarsstraat

  Katwijk aan Zee centrumzone

  vergunninghouders

  Princestraat

  Katwijk aan Zee centrumzone

  Rijnmond

  tussen Boulevard en E.A. Borgerstraat

  Katwijk aan Zee centrumzone

  Schippersdam

  Katwijk aan Zee centrumzone

  vergunninghouders

  Seinpostdwarsstraat

  Katwijk aan Zee centrumzone

  vergunninghouders

  Sluisweg

  tussen Koningin Wilhelminastraat en Burgersdijkstraat

  Katwijk aan Zee centrumzone

  Taatedam

  Katwijk aan Zee centrumzone

  Te Brittenstraat

  tussen Boulevard en E.A. Borgerstraat

  Katwijk aan Zee centrumzone

  Tramstraat

  tussen Badstraat en Noordeinde

  Katwijk aan Zee centrumzone

  Voorstraat

  tussen Louwestraat en Dwarsstraat

  Katwijk aan Zee centrumzone

  geen vergunninghouders ma t/m za 10-17h en do 17-20h

  Vuurbaakplein

  Katwijk aan Zee centrumzone

  Vuurbaakstraat

  Katwijk aan Zee centrumzone

  vergunninghouders

  Waaigat

  Katwijk aan Zee centrumzone

  vergunninghouders

  Weeshuisstraat

  Katwijk aan Zee centrumzone

  vergunninghouders

  Westerhof

  Katwijk aan Zee centrumzone

  Westpad

  Katwijk aan Zee centrumzone

  vergunninghouders

  Andreasplein

  tussen Koninginneweg en Zuidstraat,

  (16 en 17 = centrumzone)

  grensstraat beide zones

  Burgersdijkstraat

  grensstraat beide zones

  Dwarsstraat

  tussen Zuidstraat en Voorstraat

  grensstraat beide zones

  Drieplassenweg

  tussen Koninginneweg en Seinpoststraat

  grensstraat beide zones

  E.A. Borgerstraat

  grensstraat beide zones

  Hoogstraat

  tussen Sluisweg en Loggerstraat

  grensstraat beide zones

  Hoogstraat

  ten zuiden van Loggerstraat

  (8 tot en met 30 (even) = centrumzone)

  grensstraat beide zones

  vergunninghouders

  Koninginneweg

  grensstraat beide zones

  vergunninghouders

  ma t/m zo na 18h

  Noordeinde

  grensstraat beide zones

  Seinpoststraat

  tussen Boulevard en Drieplassenweg

  grensstraat beide zones

  Sluisweg

  tussen Burgersdijkstraat en Hoogstraat

  grensstraat beide zones

  Zuidstraat

  tussen Koninginneweg en Dwarsstraat

  grensstraat beide zones

  Baron Sweerts de Landas Wyborghstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  A.G. Vermeulenstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Abeelplein

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Adrianastraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Annadwarsstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Annastraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  B.J. Blommersstraat

  tussen Koninginneweg en Tadamastraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Batavenstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Berkheidestraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Bestevaerweg

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Boorsmastraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Boulevard

  tussen Seinpoststraat en Sportlaan

  Katwijk aan Zee ringzone

  Cattenstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Chr. de Wetstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Cronjéstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  De Waal Malefijtstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Dorendelstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Drieplassenweg

  tussen Seinpoststraat en Sportlaan

  Katwijk aan Zee ringzone

  Duinpad

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Duinreepstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Duinrustplein

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Duinstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Frankenstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Friezenstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  G. Grobestraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  Gasthuishof

  Katwijk aan Zee ringzone

  Hans van der Hoevenstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Haven

  tussen 1 tot en met 9A (oneven)

  Katwijk aan Zee ringzone

  Hessenstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Hogeweg

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  J. van der Vegtstraat

  tussen Hans van der Hoevenstraat en Baron Sweerts de Landas Wyborghstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Jan Tooropstraat

  tussen E.A. Borgerstraat en Sluisweg

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Jozef Israëlsweg

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Kamperfoelieplein

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Kamperfoeliestraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Kaninefatenstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Karel Doormanlaan

  westelijke parallelweg

  2 tot en met 12 (even)

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Keltenstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Lierstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  Ligusterstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Lijdweg

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Meeuwenlaan

  tussen Zeeweg en Secretaris Varkevisserstraat, uitgezonderd de straat zelf

  Katwijk aan Zee ringzone

  Meidoornstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Mr. C. Fockstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Mr. C.A. Bosstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Mr. D. Donker Curtiusstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Mr. E.N. Rahusenstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Oranjedam

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Parklaan

  parallelweg tussen Roest van Limburgstraat en Drieplassenweg

  Katwijk aan Zee ringzone

  Parklaan

  hoofdrijbaan tussen Duindoornlaan en Drieplassenweg

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Paul Krugerstraat

  tussen Sluisweg en Te Brittenstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  Paul Krugerstraat

  tussen Te Brittenstraat en J. Tooropstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Pekelplein

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Prins Hendrikkade

  tussen Zwaaikom en Hans van der Hoevenstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  Prins Hendrikkade

  tussen Hans van der Hoevenstraat en Visserijkade

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Remisestraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Rijnmond

  hoofdrijbaan tussen E.A. Borgerstraat en Sluisweg

  Katwijk aan Zee ringzone

  Rijnmond

  parallel- en zijwegen tussen E.A. Borgerstraat en Sluisweg

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Rijnmond

  tussen Sluisweg en Prins Hendrikkanaal

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Roest van Limburgstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Romeinenstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Saksenstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Schelpendam

  gedeelte straat

  Katwijk aan Zee ringzone

  Schelpendam

  gedeelte woonerf

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Schoolstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Schuitegatstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Secretaris Varkevisserstraat

  tussen Drieplassenweg en Roest van Limburgstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  Secretaris Varkevisserstraat

  tussen Roest van Limburgstraat en Meeuwenlaan

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Sluisweg

  tussen Hoogstraat en Te Brittenstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  Sluisweg

  tussen Te Brittenstraat en Rijnmond

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Sluisweg

  binnenpleintje tussen Sluisweg 33 en 37 (oneven)

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Sportlaan

  Katwijk aan Zee ringzone

  Stationsstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  Stengelinstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Tadamastraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Te Brittenstraat

  tussen E.A. Borgerstraat en Mr. D. Donker Curtiusstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  Te Brittenstraat

  tussen Mr. D. Donker Curtiusstraat en Wethouder F.E. Meerburg senior kade

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Tijmstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Torenstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  Tramstraat

  tussen Noordeinde en Zeeweg

  Katwijk aan Zee ringzone

  Tramstraat

  parkeerplaats bij maisonnettes Tramstraat 39 t/m 77 (oneven), toegankelijk vanaf Torenstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Tramstraat

  parkeerplaats bij maisonnettes Tramstraat 79 t/m 131 (oneven), toegankelijk vanaf Tramstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Tramstraat

  parkeerplaats bij maisonnettes Tramstraat 133 t/m 185 (oneven), toegankelijk vanaf Tramstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Tubantenstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Visserijkade

  tussen Prins Hendrikkade en Mr. E.N. Rahusenstraat, uitgezonderd de straat zelf

  Katwijk aan Zee ringzone

  Vlierstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Voorstraat

  tussen Noordeinde en Stationsstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  Voorstraat

  tussen Stationsstraat en Zeeweg

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  W. Taatstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Wethouder D. Ouwehandstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Wethouder F.E. Meerburg senior kade

  tussen Hoogstraat en Te Brittenstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  Wethouder F.E. Meerburg senior kade

  tussen Te Brittenstraat en Haven

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Willy Sluiterstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Zeehosplein

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Zeehosstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Zeereepstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Zeeweg

  tussen Tramstraat en Stationsstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  Zeeweg

  tussen Stationsstraat en Karel Doormanlaan

  Katwijk aan Zee ringzone

  vergunninghouders

  Zuidstraat

  tussen Dwarsstraat en Voorstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  Zwaaikom

  Katwijk aan Zee ringzone

  Zwanenburgstraat

  Katwijk aan Zee ringzone

  Noordduinseweg

  parkeerterrein + straat

  Parkeerterrein Noordduinen

  Zuidduinseweg

  parkeerterrein + straat

  Parkeerterrein Zuidduinen

 • 2.

  De tijden waarop met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen 2023 mag worden geparkeerd zijn:

  • van maandag tot en met zondag van 9:00 tot 21:00 uur, uitgezonderd Nieuwjaarsdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag.

Bijlage 3 Adressen in de gemeente Katwijk waarvoor aanvragen parkeervergunningen worden geweigerd

 

Behorende bij: Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2023

 

In bijlage 2 zijn de plaatsen opgenomen waar mag worden geparkeerd met een vergunning op grond van artikel 2 onderdeel b van de Verordening parkeerbelastingen 2023. Het college weigert op grond van artikel 7 van de Parkeerverordening Katwijk een aanvraag voor vergunning op adressen binnen deze zones, wanneer er sprake is van een adres dat tot stand gekomen is met een omgevingsvergunning waarbij conform de Nota parkeernormen geen parkeernorm (nulnorm) is toegepast. Het gaat om de volgende adressen:

 

datum

straat

nummer

postcode

plaats

1

23-11-2020

Boulevard

17A

2225AB

Katwijk

2

03-12-2020

Dwarsstraat

15

2225GL

Katwijk

3

03-12-2020

Dwarsstraat

19

2225GL

Katwijk

4

02-02-2021

Jozef Israëlsweg

44

2225HV

Katwijk

5

02-02-2021

Koninginneweg

34

2225HK

Katwijk

6

02-02-2021

Koninginneweg

34A

2225HK

Katwijk

7

02-02-2021

Koninginneweg

34B

2225HK

Katwijk

8

02-02-2021

Koninginneweg

34D

2225HK

Katwijk

9

02-02-2021

Koninginneweg

36

2225HK

Katwijk

10

25-03-2021

Westpad

14A

2225CP

Katwijk

11

21-09-2021

De Waal Malefijtstraat

2

2225NA

Katwijk

12

21-09-2021

De Waal Malefijtstraat

2A

2225NA

Katwijk

13

15-03-2022

Burgersdijkstraat

24

2225AV

Katwijk

14

28-04-2022

Schuitegatstraat

8A

2225MC

Katwijk

15

08-06-2022

Torenstraat

18

2225EH

Katwijk

16

08-06-2022

Voorstraat

66

2225ES

Katwijk

17

08-06-2022

Voorstraat

66A

2225ES

Katwijk

18

08-06-2022

Torenstraat

16B

2225EH

Katwijk

19

08-06-2022

Torenstraat

16C

2225EH

Katwijk

20

08-06-2022

Torenstraat

16D

2225EH

Katwijk

21

22-09-2022

E.A. Borgerstraat

25

2225AN

Katwijk

22

22-09-2022

E.A. Borgerstraat

25A

2225AN

Katwijk

23

23-09-2022

Koningin Emmastraat

33

2225AW

Katwijk

24

13-02-2023

Elleboogstraat

41

2225GK

Katwijk

25

13-02-2023

Baljuwstraat

33A

2225GE

Katwijk

Kaart gereguleerd parkeren Katwijk aan Zee 2023

 

Naar boven