Vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten Gemeente Duiven

Het college besluit:

  • 1.

    Op basis van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten, in aanvulling van het besluit op 9 mei 2023, over te gaan tot voorlopige aanwijzing perceel kadastraal bekend als gemeente Duiven, sectie C, nummer 1339 waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn, één en ander zoals aangegeven op het bij dit besluit behorende en daarvan deel uit makende kadastraal overzicht en de perceelslijst, vermeldende de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte alsmede de naam en woonplaats van de zakelijk gerechtigden;

  • 2.

    Aan de gemeenteraad voor te stellen om het perceel kadastraal bekend als gemeente Duiven, sectie C, nummer 1339 uiterlijk binnen drie maanden na dagtekening van dit besluit aan te wijzen als bedoeld in artikel 2 juncto 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten volgens het bijgaande concept-raadsvoorstel en concept-raadsbesluit.

Kadastrale kaart voorlopige aanwijzing gronden Wvg Kastanjelaan d.d. 04-05-2023

LIJST VAN AANGEWEZEN PERCELEN EX. ART. 6 WVG

Deze lijst behoort bij het besluit van burgemeester en wethouders (ex artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten) d.d. 9 mei 2023 tot vestiging van het voorkeursrecht op de hieronder aangeduide percelen. De aangewezen percelen zijn eveneens aangegeven op het bij het besluit behorend kadastraal overzicht.

De gegevens zoals die in de lijst zijn opgenomen zijn ontleend aan de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland, d.d. 4 mei 2023 kadastrale recherche.

 

Gemeentelijk nummer

kadastraal bekend als gemeente Duiven sectie C

grootte perceel

grootte van het ingevolge de Wvg aangewezen perceelsgedeelte

eigenaar/beperkt gerechtigde +

woonplaats/vestigingsplaats

nummer

ha.a.ca

ha.a.ca

1

837

00.00.46

00.00.46

2

838

00.02.27

00.02.27

 

3

839

00.04.10

00.04.10

4

840

00.07.65

00.07.65

5

841

00.02.20

00.02.20

 

6

1339

00.00.61

00.00.61

 

7

1341

00.00.67

00.00.67

 

Duiven, 9 mei 2013.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven

mr. drs. R.J. (Rutger) den Haan

Secretaris

mr. H.B. (Huub) Hieltjes

Burgemeester

Naar boven